INDEX OP DE PUBLIKATIES VAN DE HEEMKUNDIGE KRING D'EUZIE  

Tijdschrift van de Heemkundige kring Stekene.

 

 

Deel 1 Jrg 1 tot 20

Deel 2 Jrg 21 tot nu

Overzicht Publikaties d'Euzie

Guy De Brant

 

 

    Jaargang 1 (1982) tot jaargang 20 (2001)

 

De jaargangen van 21 tot en verder  2001 tot ...

 

 Buitengewone uitgaven.

Trefwoordenlijst inhoud d’EUZIE

Personenindex tijdschrift d'EUZIE

 

opgesteld door

Jos Blanckaert, Luc Tirez en Guy De Brant

 


                 

Overzicht Publikaties d'Euzie

 

Inleiding

 

Na verschillende jaargangen intensief publiceren, werd het opzoeken van reeds verschenen artikels een zware opgave.

Een indexering van alle artikels was dringend nodig.

Voor velen zal het een kennismaking zijn met ongeveer 600 artikels die we reeds publiceerden, voor anderen een herken­ning van reeds gelezen publikaties.

Vlotte lectuur is deze inventaris niet geworden, maar we hopen dat de vele trefwoorden de nieuwsgierigheid zullen prikkelen en dat er terug­gegrepen zal worden naar reeds lang gele­zen artikels. Via internet kan de index op een grotere schaal worden geraadpleegd. Mogelijke aanvullende vragen zijn mogelijk via de site.

 

Gebruiksaanwijzing

 

Al de publikaties werden doorlopend genummerd.

Daarna volgen de acht buitengewone uitgaven met artikelnummering vanaf 10001.

Van elke publikatie worden het nummer vermeld, de auteur(s), de titel en een beknopte inhoud.

De namen van de auteurs werden eenvormig weergegeven.

    vb. De Schrijver, Lucien

          De Schrijver, Luc

werd altijd als De Schrijver, Lucien gecatalogeerd.

 

De jaargangen werden doorlopend genummerd. Uitzondering hierop zijn de jaargangen 6, 7, 8, 9 en 10.

 

Indices

 

Na de chronologische opsomming van de artikels werden er twee indices voorzien. Een trefwoordenindex en auteursindex.

De trefwoorden steunen op de titel van de publikaties met enkele aanvullingen. Persoonsnamen kregen speciale aandacht. Naast een eerste trefwoord wordt dikwijls een tweede en een derde trefwoord genoemd, zodat de gebruiker een zo volledig mogelijke indruk krijgt over een bepaald artikel.

Elk trefwoord heeft betrekking op de voormalige gemeente Stekene, zoniet wordt het vermeld.

     vb: Brouwerij Sint-Ivo, Kemzeke, De Hovre: 146

         Coppens Fidelis, smid, Klein-Sinaai: 84   

Het cijfer na de trefwoorden en na de auteurs verwijst naar de publikatie met dat desbetreffend nummer.

De auteursindex bevat de namen van alle auteurs. 

Een hondertal verschillende auteurs verleenden reeds hun medewerking aan ons tijdschrift.


 

                 

Overzicht Publikaties d'Euzie

 

 

Jrg. 1  (1982)

 

 1           HEYSE, Herman : Bij het eerste nummer...  p.1

              Motivatie van de naamkeuze "d' Euzie" bij de stichting van de heemkundige kring voor Groot-Stekene.

              Illustratie omslag: Ivo Dewulf.

 

 2           THIRON, Jackie :

              Kapel van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart, Stekene Oost-Eindeken  p.2-3

              Kanttekening over de kapel naar aanleiding van haar restaura­tie in 1981.

              Illustratie: Ivo Dewulf.

 

 3           DE SCHRIJVER, Lucien : Koaterken Thijs  p.5

              Alois Thijs, de laatste blaasbalgtrapper van het orgel in de H.Kruiskerk. Illustratie: Ivo Dewulf.

 

 4           BUYSE, John : Stekense Stoelen  p.7-12

              Beschrijving van de stoelen & genealogische schets van de stoelenmakersfamilie Van Nielandt.

 

 5           HEYSE, Herman : Nostalgie, een jaar na "Jan Van Steene"?  p.13

              Inleiding bij het 2de en 3de nummer jrg.1.

 

 6           BUYSE, John : Uit de "Gazette van Gend" van Maendag den 4 October 1790  p.14

              De tocht naar Gent van het Stekens vrijwilligerskorps tijdens de Brabantse Omwenteling.

 

 7           DE SCHRIJVER, Lucien : Terugblik op het Stekens toneelleven  p.15-16

              De Stekense Rederijkerskamer " De Distelblomme". 1530 - 1789.

              Illustratie: Ivo Dewulf.

 

 8           VAN GOETHEM, Eddy : Onze Schaapherder(s)  p.16-18

              Alfons Vercruyssen, in 1974 de enige Stekense schaapherder.

 

 9           PERSOON, Wim : Smokkelaars, de vleiendste bijnaam  p.18-20

              Korte schets over het ontstaan van het smokkelen te Stekene.

 

 10         VAN DUYSE, Jo : Zo ontstond " De Gazet Van Stekene "  p.21-22

              Gesticht in 1898 door Pieter De Windt.

 

11              THIRON, Jackie :

             Historische schets van de predikstoel in de           H. Kruiskerk te Stekene  p.23-27

              De prediedikstoel in 1853 gebeeldhouwd door Joseph Tuerlinckx uit Mechelen.

 

 12         BUYSE, John : Anti-emigratielied "Het lied van den wreeden Argentien" p.28-35

              Tekst en historische situering van het lied.

 

 13         DEWULF, Roxane : De Koninklijke handboogmaatschappij " Sint-Sebastiaansgilde van Kemzeke " staande wip  p.36-44

              Gesticht in 1553, heropgericht 1921 onder de naam "De vereenigde vrienden", sinds 1924 opnieuw onder de naam "Sint-Sebastiaansgilde.

 

 14         HEYSE, Herman : Romeinse munten gevonden te Stekene  p.45-48

              Een vondst van 24 bronzen munten in de wijk de Papelaar uit de periode van Keizer Commodus geslagen in het jaar 186.

 

 15         BUYSE, John : Een balboekje  p.49

              Beschrijving van een balboekje dat dateert uit de periode 1730-1770.

 

 16         HEYSE, Herman : Nieuwjaarke zoete, het verken heeft vier voeten   p.52

              Inleiding bij het 4de nummer jrg 1.

 

 17         BUYSE, John : Liederen over het drama van de gebroeders Mortier  p.53-58

              Jacobus Mortier °Stekene 15.12.1832, doodgeschoten door de gendarmen op 7.11.1879 te Stekene. Lied van liedjesverkoper Frans Van Osselaer uit Sint-Niklaas.

 

 18         DE SCHRIJVER, Lucien : Terugblik op het Stekense toneelleven  p. 59-61

              Overzicht van de toneelverenigingen van Stekene in de jaren 1895-1914.

               Illustratie: Ivo Dewulf.

 

 19         VAN GOETHEM, Eddy : Plaggenhutten te Stekene gedurende W.O.I  p.62-64

              Noodwoningen voor Belgische grensbewoners die omwille van het optrekken van een driedubbele grensafscheiding hun woningen moesten verlaten.

              Illustratie: Ivo Dewulf.

 

 20         DE BRUYNE, Jan :  Ossaart, of ... als je van den duvel spreekt  p.65-66

              De Ossaart in de Stekense volksverhalen.

 

 21         THIRON, Jackie : Herbergen te Stekene in het jaar 1779  p.67-75

              Wettelijke bepalingen i.v.m. herbergen en een opsomming van de Stekense herbergen in het jaar 1779.

 

 22         DEWULF, Roxane :  De koninklijke handboogmaatschappij " Sint- Sebastiaansgilde van Kemzeke " staande wip  p.76- 89

              Organisatie en bestuur tijdens de 16de, 17de en 18de eeuw en de koningsschieting. 

 

 23         VAN REMOORTEL, Kris : De lotgevallen van de oude wip van de Sint-Sebastiaans-schuttersgilde van Kemzeke  p.90-91

              Over een mislukte poging om de oude staande wip over te brengen naar het openluchtmuseum van Bokrijk.


 

Jrg. 2  (1983)

 

 24         HEYSE, Herman :  Een jaar is een jaar   p.1-2

              Inleiding bij het 1ste nummer jrg. 2.

              Illustratie omslag, euzie, Kiekenhaag 43: Ivo Dewulf.

 

 25         DE SCHRIJVER, Lucien :

              Terugblik op het Stekens toneelleven   p.3-6

              Overzicht van het amateurtoneel te Stekene gedurende de periode 1914-1920.

 

 26         PERSOON, Wim : Jan Van Steene meer mens als heks   p.7-10

              Samenvatting van een voordracht van Herman Heyse over Jan Van Steene.

 

 27         Tinnen Lepel   p.10

              Vondst van een tinnen lepel in de Molenbergstraat.

 

 28         DEWULF, Roxane : De Koninklijke handboogmaatschappij "Sint-Sebastiaansgilde van Kemzeke" staande wip   p.12-21

              Glossarium van typische plaatselijke benamingen, uitdrukkingen en gezegden.

 

 29         RUELENS, Gaston : Mijn achttiendaagse veldtocht   p.22-39

              Uittreksel uit het dagboek van Gaston Ruelens, luitenant in het Belgisch leger tijdens WO II.

 

 30         HEYSE, Herman : "Ik hou van mijn dorp"   p.41

              Inleiding bij het 2de nummer jrg 2. Naar aanleiding van de dorpsfeesten te Kemzeke.

 

 31         VAN DER GUCHT, Alfred : Groot-Stekene in prentkaarten   p.42-46

              Voordracht van Alfred Van der Gucht naar aanleiding van de tentoonstelling   "Stekene in oude prentkaarten"

 

 32         VAN DUYSE, Johan : Hoe maak ik een verkiezingskandidaat ?   p.48-52

              Poging van Pieter De Windt, drukker van de Gazet Van Stekene, om de in Vorst wonende Adolf Tayaert de Borms als vierde kandidaat op de Katholieke lijst voor de verkiezingen van 25 mei 1908 te krijgen.

 

 33         DE SCHRIJVER, Lucien : Terugblik op het Stekense toneelleven   p.53-56

              Overzicht van de toneelverenigingen, 1922-1926.

 

 34         VAN GOETHEM, Eddy : Leven en dood aan  "den draad"   p.57-59

              Over het leven van de Belgische vluchtelingen tijdens WO I in Nederland.

              Het gevaar van het smokkelen.

 

 35         DE JONG, Marc : Broedpotten...voorlopers van onze nestkastjes   p.60-63

              De verschillende soorten broedpotten die bij ons in gebruik zijn.

 

36              THIRON, Jackie : Bijdrage tot de geschiedenis van het steengelaag te

             Stekene p.64-71

              De inbreng van de familie Van der Steichel in het steengelaag. 1895-1960.

 

 37         HEYSE, Herman : Gedenken doet nadenken   p.75

              Inleiding bij het 3de nummer jrg 2.

 

 38         DULLAERT, Luc : De balboog   p.76-90

              Balboog of kruisboog met als projectiel een loden bal. Balboogmaatschappijen  De Vereenigde Vrienden, Broedermin en Sint-Joris.

 

 39         DE BRANT, Luc : Soldaten van Napoleon   p.91-96

              Lijst met de namen van mannen uit Kemzeke en Stekene die gestorven zijn in het leger van Napoleon, vanaf 1806.

 

 40         DE SCHRIJVER, Lucien : Terugblik op het Stekense toneelleven   p.97-99

              De Katholieke jonge wacht. 1920-1931. Kartoon: Ivo Dewulf.

              Annex, muntvondst

 

 41         THIRON, Jackie : De schandpaal van Stekene   p.100-107

              De schandpaal van Stekene, gemaakt door steenhouwer De Lateur uit Sint-Niklaas, en te Stekene geplaatst op 2 januari 1775.

 

 42         HEYSE, Herman : Kapel van Onze Lieve Vrouw van Lourdes   p.110

              De kapel gebouwd op de Zeshoek in 1875. Aankondiging van de restauratie.

 

 43         Dorpsfeesten te Kemzeke   p.111

 

 44         Jan Van Steene   p.111

 

 45         HEYSE, Herman : Een "pompkoek" met fondants   p.113-114

              Inleiding bij het 4de nummer jrg 2.

 

 46         VAN REMOORTEL, Kris : De patacons of schildekens   p.114-117

              Patacons, gekleurde plaasteren schildjes, gebruikt als versiering van traditionele kerstmiskoeken.

 

 47         DE SCHRIJVER, Lucien : Terugblik op het Stekense toneelleven   p.118-123

              Overzicht van het toneelleven te Stekene 1930-1940.

 

48              VAN GOETHEM, Eddy :

             Enkele grensanekdoten uit de oorlog 1940-1945   p.124-126

              Smokkelverhalen uit WO II.

 

 49         Herinzegening van de Kapel in de Zeshoek   p.126

 

 50         DE BRANT, Luc : Soldaten van Napoleon   p.127-131

              Lijst van de weerspannige dienstplichtigen uit Kemzeke en Stekene.

 

 51         THIRON, Jackie : De Suisse   p.132-135

              De suisse in de H. Kruiskerk 1855-1973.

 

 52         PERSOON, Wim : "Nonkel" Jozef Behiels hield het lang vol  p.136-140

              Jozef Behiels (=1968) was de laatste klompenmaker van Stekene.

              Illustratie: Ivo Dewulf.

 

 53         DEWULF, Ivo : Van Boom tot Klomp   p.141-147

              De aanmaak van een klomp en de terminologie.

 


 

Jrg. 3  (1984)

 

 54         HEYSE, Herman : H.Hippolytus, B.V.O.   p.1-2

              Inleiding bij het 1ste nummer jrg. 3.

              Illustratie omslag, euzie Polken 93: Ivo Dewulf.

 

 55         PERSOON, Wim : René, als was het Bruegel...  p.3-4

              René De Decker, honderdjarige. Illustratie: Ivo Dewulf.

 

 56         DE BRUYNE, Jan : René De Decker Honderd jaar Stekenaar!   p.5-9

              Beknopte biografie met kwartierstaat.

 

 57         DULLAERT, Luc : Over een tram die nooit kwam, of tramlijn Lokeren-Stekene, een korte droom   p.10-21

              Plannen van het gemeentebestuur van Lokeren om in 1904 een tramlijn aan te leggen Lokeren - Axel via Stekene.

 

 58         DE SCHRIJVER, Lucien : Terugblik op het Stekense toneelleven   p.22-24

              De Distelblomme in de jaren 1936-1938.

 

 59         THIRON, Jackie : Een gesprek met Dorsan Merckx over de velodroom   p.25-26

              Velodroom van Stekene, gebouwd in 1919.

 

60              HEYSE, Herman :

             Waarom staat de kapel van O.L.V. van Lourdes waar ze staat?   p.27-32

              Kapel O.L.V. van Lourdes in de Zeshoekstraat te Stekene, gebouwd door de gezusters Henriette en Julia Vijdt.

 

 61         HEYSE, Herman : Sintepieter heeft zijne voet verbrand   p.33-35

              Inleiding bij het 2de nummer jrg. 3.

 

 62         DE SCHRIJVER, Lucien : Het Negerken   p.36-37

              Herinneringen over een jongen uit de Molenstraat kort na WO I.

 

 63         RUELENS, Gaston : Leven en dood van een pottenbakkerij te Stekene   p.38-42

              "Potbakkerij Ruelens" 1840-1976. Molenstraat te Stekene.

 

 64         HEYSE, Herman : Portret van Pieter De Windt, alias boerke, waardichter, opsteller van de Gazet Van Stekene, door hemzelf   p.43-47

              Pieter De Windt stelt zijn eigen kandidatuur om opgenomen te worden in een letterkundig album "Vlaamse Weelde, een keus van zestig koppen uit onze letterkunde, met foto's en tekeningen van Edgard Barbaix".

 

 65         HEYSE, Herman : Koewacht: Een toponymische benadering   p.48-55

              Koewacht wijk in Stekene en Moerbeke en deelgemeente van Axel Nl. werd voor het eerst vermeld in het Memorieboek van de heer van Wissekercke in 1590.

 

 66         DE LOOSE, Hugo : Ambachtelijk weekeinde in het Waasland   p.56-57

 

 67         Geschiedenis van land en volk van Beveren   p.58

              Boekbespreking

 

 68         Jan Van Steene   p.59

 

 69         VAN WABEKE, Alfons : Ik zoek de mare, maar ik weet niet ware...  p.59-60

              Hoe je controleert of de Mare je huis niet in bezit genomen heeft.

 

 70         HEYSE, Herman : Für Elise   p.61-63

              Inleiding bij het 3de nummer jrg. 3. Illustratie: Ivo Dewulf.

 

 71         DE BRANT, Luc : Kroniek van Stekene ( 1790 - 1796 ) I   p.64-81

              Gebeurtenissen te Stekene, aan de hand van de resolutieboeken.

 

 72         VAN DOOREN, Jan : Boudelo anno 1984   p.82-88

              De opgravingen naar de Boudeloabdij in 1984. Het opgraven van de infirmerie en de lokalisatie van de omheiningsmuur.

              Illustratie: Ivo Dewulf.

 

 73         DE WIN, Paul: MOENS, Frans; THIRON, Jackie:

              De schandpaal op de grote markt te Beveren-Waas   p.89-100

              Advies gegeven door de auteurs op aanvraag van de Orde van het Pilorijn over het opnieuw bekronen van de Schandpaal van Beveren.

 

 74         DE RECHTER, Stany : Lodden " Den IJzeren "   p.101-103

              Louis Noens, ° Stekene 26-10-1913. Beroepsrenner van 1935 tot 1940.

 

 75         HEYSE, Herman : Peer Annaert  p.105-107

              Inleiding bij het 4de nummer jrg. 3. Illustratie: Ivo Dewulf.

 

 76         DE WIN, Paul; THIRON, Jackie :

              Schandpalen in de provincie Oost-Vlaanderen   p.109-119

              De schandpaal van Vrasene opgericht in 1765 en buiten gebruik gesteld in 1792. Vervaardigd door Matthias Monnoye uit Archennes Brabant.

 

 77         DULLAERT, Luc; BUYSE, John :

              De Stekense brouwerij "Den Arend" 1900-1950   p.121-127

              Brouwerij "Den Arend" in 1896 opgericht door Alfons De Vogelaer, Kerkstraat 23 Stekene. Illustratie: Ivo Dewulf.

 

 78         BUYSE, John : Stekens prive-bezit : Een rokersstoel  p.128

              Illustratie: Ivo Dewulf.

 

 79         DEWULF, Ivo : Stekens prive-bezit: Een kurkpers  p.129

 

 80         De Schrijver, Luc : Onze kerktoren   p.130-131

 

 81         BUYSE, John : Foto's van de kerk van Stekene, anno 1897   p.132-140

              Vijf foto's van de H. Kruiskerk, uit het fotoarchief van oud-koster Wilfried Van Durme die dateren van voor de verbouwing van 1898.

 

 82         DE BRANT, Luc : Kroniek van Stekene (1790-1796) II   p.141-156

              Gebeurtenissen te Stekene aan de hand van de resolutieboeken.

 


 

Jrg. 4 ( 1985 )

 

 83         HEYSE, Herman : 1985 is een Reinaertjaar   p.1-2

              Inleiding bij het 1ste en het 2de nummer jrg. 4.

              Illustratie omslag, euzie Schoenmakerstraat 2: Ivo Dewulf.

 

84              DEWULF, Ivo :

             Geschiedenis van de kerk O.L.V. Onbevlekt Ontvangen te Klein-Sinaai   p.3-53

              Voorgeschiedenis, ontstaan en groei van de kerk, het interieur en de opeenvolgende pastoors. Beschrijving van het eeuwfeest op 1 augustus 1964.

 

 85         DEWULF, Ivo : De geschiedenis van de beeweg O.L. Vrouw van Zeven Weeën ( smarten ) te Klein-Sinaai   p.54-66

              Over het onstaan van de beeweg en een beschrijving van de zeven kapellen.

 

 86         THIRON, Jackie : Schandpalen in de Provincie O.-Vlaanderen   p.67-70

              Historische schets van de schandpaal van Nieuwkerken-Waas.

 

 87         DE BRANT, Luc : Kroniek I & II relaas 1794-1795   p.71-108.

              Gebeurtenissen te Stekene, aan de hand van de resolutieboeken.

 

 88         MOORS, Henri : Herinneringen   p.109-122

              Henri Moors ° Stekene 1885 = Gent 1948. Deze herinneringen werden op papier gezet in 1939 en handelen over zijn jeugd en over zijn vader Jules Moors, politiecommissaris te Stekene.

 

 89         Kapel van O.L.Vrouw van Lourdes   p.122

              Vermelding, de restauratie van de kapel werd bekroond als "geslaagde restauratie".

 

 90         Rechtzetting   p.123

              Rechtzetting bij het artikel " De Stekense brouwerij Den Arend".

 

 91         HEYSE, Herman : Een snode lijn...    p.125-127

              Inleiding bij het 3de nummer jrg. 4.

 

 92         Teken-, Foto- en Diawedstrijd "Stekense Euzies"   p.128-131

              Aankondiging van een teken-, foto- en diawedstrijd ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van de heemkundige kring "d'Euzie".

 

 93         DE SCHRIJVER, Lucien : Emmeranske   p.132-135

 

 94         DE RECHTER, Stany; DEWULF, Ivo; Vervaet,Roger :

              Het bolspel, nostalgie uit lang vervlogen tijden   p.136-144

              Beschrijving van het Stekbollen, Pierbollen en het Krulbollen.

 

 95         VAN HOEY, Albert : Hoe een dubbeltje rollen kan   p.145-158

              Verhaal van de deportatie naar Duitsland van Albert Van Hoey en zijn verblijf in de kampen. Dit verhaal werd opgenomen in het boek

              " Verschleppt zur sklavenarbeit" van Hoch.

 

 96         ROOMS, Siegfried : Stekene en de Klei   p.159-163

              Het ontstaan van de kleilaag te Stekene.

 

 97         DE BRANT, Luc : Volkskunst als stille getuigen   p.164-166

              Over het verdwijnen van de "Jubilékapel" 1773-1914 en de schenking van het Mariabeeld aan d'Euzie. Illustratie: Ivo Dewulf.

 

 98         DE BRUYN, Etienne : Een vergeten figuur   p.167-169

              René Vertongen, vliegtuigpionier en oorlogspiloot W.O. I

 

 99         DE BRANT, Luc : Kroniek - Relaas van 1795   p.170-187

              Het Waasland onder Franse bezetting, de "Bende Raeman" uit Kemzeke.

 

100        HEYSE, Herman : De Sinaaische muur  p.189-191

              Inleiding bij het 4de nummer jrg. 4  Het Boudelomonument.

              Kartoon: Ivo Dewulf.

 

101        BUYSE, John : Het proces van onnozele-kinderdag   p.192-195

              Hoe een grap uitgroeide tot een gerechtszaak.

              Lied van Boerke Waardichters "Een aardig proces".

 

102        HEYSE, Herman : Klapdorp een "misplaatst" toponiem  p.196-242

              De bewijsvoering dat Klapdorp in Kemzeke gelegen is.

 

103        DEWULF, Ivo : De restauratiewerken aan de H. Kruiskerk   p.243-244

              Start van de eerste fase van de restauratiewerken.

 

104        DE BRANT, Luc : Kroniek van Stekene (1790-1796)   p.245-251

              o.a. lijst van gevluchte geestelijken die te Stekene verbleven, kapiteins van de burgerwacht, tellingen van vee en de herbergen met de herbergiers in 1795.


 

5de jaargang (1986)

 

105        HEYSE, Herman : Ten ingane van aprille   p.1-3

              Inleiding bij het 1ste nummer 5de jrg.

              Illustratie omslag, euzie Meerstraat 33: Ivo Dewulf.

 

106        DULLAERT, Luc : De O.L.Vrouwkapel Hellestraat   p.4-13

               't begin van een volwaardige parochie Hellestraat  

 

107        VERVAET, Roger : Meiboomplanting in "De Polken"   p.14

              Het hernieuwen van een oud gebruik. Illustratie: Ivo Dewulf.

 

108        HEYSE, Herman : Ook dit is Stekene...   p.15-16

              Boekbespreking "Bijbel aan de wand" een boek over het picturaal en sculpturaal patrimonium van de parochiekerk van de Hellestraat.

 

109        HEYSE, Herman : 4 mei 1986 - Gouwdag te Stekene   p.17

              Aankondiging van de gouwdag van het Verbond van de Kringen voor Heemkunde in Oost-Vlaanderen.

 

110        HEYSE, Herman : Archeologische opgravingen in Stekene   p.18

              Vraag om vrijwilligers voor de opgravingen in de Kwakkel.

 

111        DE SCHRIJVER, Lucien : De scheerschool   p.19-21

              Toon de tries, sigarenmaker en barbier.

 

112        THIRON, Jackie : Schandpalen in de provincie O.-Vlaanderen   p.22-35

              Historische schets van de schandpalen van Lokeren.

 

113        DE BRUYNE, Jan : In 1860 kwamen de eerste zusters te Stekene aan   p.36-48

              Overzicht 125 jaar vrij onderwijs te Stekene.

 

114        HEYSE, Herman : "Stekense Euzies" op de jaarmarkt te Stekene   p49-53

              Uitslag van de Euzie wedstrijd. Illustratie: Ivo Dewulf.

 

115        DE BRANT, Luc : De bende van Raeman uit Kemzeke  p.54-61

              Michel Raeman ° Dendermonde 1739 wonende Kemzeke leider van een bende. Veroordeeld tot 24 jaar in de ijzers.

 

116             HEYSE, Herman : Alnus honorii honoris onere onerata  ofte : Hij is uit het goede hout gesneden   p.63-67

              Over Stekense schaapherders. Illustratie: Ivo Dewulf.

              Inleiding bij het 2de nummer jrg.5.

 

117        VAN DAELE, Rik : Reynaerts avonturen in Stekens perspectief   p.68-88

              Reynaerthypothesen en Stekene.

              Lezing gehouden op de 21ste gouwdag van het Verbond van de kringen voor heemkunde in Oost-Vlaanderen

 

118        De abdij van Boudelo - opgravingscampange 1986   p.89-90

              Programma van de voordrachten die gehouden worden tijdens de opgravingscampagne 1986.

 

119        DE SCHRIJVER, Lucien : Huiszoeking   p.91-92

              Een verhaal uit W.O. I

 

120        THIRON, Jackie : Gouwdag 1986 Stekene 4 mei 1986   p.93-98

              Verslag over de Gouwdag en een reactie van Roger Poelman.

 

121        DE BRANT, Guy : Stekene in de Successieoorlog : De Linie   p.99-124

              De aanval van de Hollanders op de Linie te Stekene in 1703.

 

122        DE BRANT, Luc : De sediteuze discoursen van een chirurgijn   p.125-129

              Chirurgijn N. Poppe, aanhanger van de Oostenrijkers ten tijde van de Brabantse Omwenteling.

 

123        HEYSE, Herman : Op zoek naar gisteren...  p.189-192

              Inleiding bij het 3de nummer jrg. 5.

 

124        DE BRANT, Luc : Het doodschieten van Marcelis Baert   p.193-199

              Marcelis Baert, lid van het Stekense Vrijcorps, werd gedood in een ongeval

              op 17 november 1790.

 

125             DE BRANT, Luc :

              Lijst van de vrijwilligers in het Vrijcorps van Stekene en Kemzeke   p.199-202

 

126        Uit de oude doos   p.203

              Foto van leerlingen van de meisjesschool in 1926.

 

127        VERVAET, Roger; PIETERS, Robby : Over flossen en nonnen   p.204-209

              Beschrijving en uitdrukingen bij het nonnen. (draaitol)

              Illustratie: Ivo Dewulf.

 

128        VERVAET, Roger : Grasduinen in de tuin van de pedagoog   p.210-213

              De toestand aangaande de kuisheid bij de kinderen van de lagere school 1928; Verslag van een landbouwkundige les 1888.

              Kartoon: Ivo Dewulf.

 

129        THIRON, Jackie : Schandpalen in de provincie O.-Vlaanderen   p.214-223

              Historische schets van de schandpaal van Sint-Gillis-Waas

 

130        En Reinaert ?   p.224

              Schilden van abten ontleend aan "Geschiedkundige schets der abdij van Boudeloo" door P.F. Vyncke.

 

131        DE RECHTER, Stany : Grenspalen : Palen zonder grenzen   p.225-230

              Verscheidene grenspalen op Stekens grondgebied.

 

132        DE BRUYNE, Jan : Over Bosdorpse en andere vlegels   p.231-233

              Het kampioenschap vlegeldorsen op 3 oogst 1986.

 

133        LAEKEMAN, Gert : Dansend en zingend door het museum   p.234-235

              Het orgelmuseum 't Zand vrijdagmarkt 11 Brugge.

 

134        THIRON, Jackie : Bij een jubileum   p.236-241

              Het Koninklijk werk voor de volkstuinen van Stekene-Centrum gesticht in 1926. Een historische schets bij het toekennen van de titel "Koninklijke Vereniging".

 

135        HEYSE, Herman :

              Waas en Waarachtig, een nieuwe gids voor het Waasland   p.242-243

 

136        HEYSE, Herman : Thuis heb ik nog een ansichtkaart...  p.245-249

              Inleiding bij het 4de nummer jrg. 5.

 

137        Afscheid van E.H. Verhelst   p.250

              Benoeming van E.H. Verhelst tot pastoor te Denderbelle.

 

138        DEWULF, Ivo : De Heilig-Kruiskerk te Stekene   p.251-264

              Historiek en overzicht van de restauratiewerkzaamheden in 1986.

 

139        THIRON, Jackie; DE WIN, Paul :

              Schandpalen in de provincie Oost-Vlaanderen   p.265-276

              Historische schets van de schandpalen te Sint-Niklaas.

 

140        DE SCHRIJVER, Lucien : Het Stekense Kaaistraatje   p.277-280

              Mijmeringen over de verdwenen bedrijvigheid aan de kaai.

 

141        VERVAET, Roger : Een pop in de boom   p.281-282

              Folklore: het hangen van een pop bij een jongen of meisje wiens lief met een ander huwde.

 

142        DE BRANT, Luc : 2 X Geen moord   p.283-285

              Vermandel Maria, Eijkant Stekene verdronken 4 maart 1801

              Soetheer Jacobus, garde champetter van Kemseke, overvallen door de koude op 10 februari 1802.

 

143        DULLAERT, Luc; DE RECHTER, Stany :

              Stekense studenten aan de Rijksuniversiteit Gent   p.286-287

              Over de eerste Stekense studenten aan de RUG

              Edouard De Cock ingeschreven academiejaar 1832-33.

              Roza Minnaert ingeschreven academiejaar 1938-1939.

 

144        DEWULF, Ivo; HEYSE, Herman :

              Een zeer interessante vondst : Potten uit de 14de eeuw   p.288-292

              Toevallige vondst van potten uit de 14de eeuw in de tuin van

              Dirk Seghers Hellestraat 53 Stekene.

 

145        DE BELIE, Alfons : De Boudelo-Abdij   p.293-297

              Algemeen plan van de abdij na zestien jaar opgravingen en de vondst van een waterput tijdens de opgravingen van 1986.

              Illustratie: Ivo Dewulf.

 

146        VAN MELE, Willy : De Brouwerijen   p.298-304

              Brouwerij "Sint-Ivo"  Kemzeke brouwersfamilie De Hovre.

 


 

Jrg. 6  (1987)

 

147             HEYSE, Herman : Als de zon niet schijnt, staat de tijd dan stil ?  of hoe zet ik een zonnewijzer gelijk ?   p.1-3

              Inleiding bij het 1ste nummer jrg 6.

              Illustratie omslag, euzie Bosdorp 30: Ivo Dewulf.

 

148        DE BRANT, Luc : Stamboom, voor mens en dier    p.4-13

              Familie-geschiedenis, raadgevingen bij het opmaken van een kwartierstaat.

 

149        DE SCHRIJVER, Lucien : Ons stationnetje   p.14-17

              Mijmeringen over "de statie".

 

150        THIRON, Jackie : De kunstschatten van de H.Kruiskerk   p.18-20

              Thema van de tentoonstelling ingericht door d'Euzie tijdens de jaarmarkt 1987.

 

151        DULLAERT, Luc : Hellestraat 1912-13: Kerk-parochie-Priester  p.21-33

              E.H. Van Lierde, eerste pastoor en bouwheer van de parochiekerk van de Hellestraat.

 

152        HEYSE, Herman :

              Stekense uitwijking naar Santo Domingo  (1699-1700)   p.34-44

              Emigratie van negen Stekenaren naar Santo Domingo na ronseling door het hoofdcollege van Waas.

 

153        DE BRUYN, Etienne : De eerste cinema te Stekene   p.45-48

              De voorloper van de cinema de "Belgica" in 1916.

 

154        HEYSE, Herman : Koewacht is twee nummers waard 

              Inleiding bij het 2de en 3de nummer jrg 6.

              Illustratie: Ivo Dewulf.

 

155        ADRIAENSEN, Oswald : 300 jaar kerk te Koewacht   p.1

 

156             HEYSE, Arnoud : Van Stekene, met grote genegenheid,hartelijke groeten aan feestvierend Koewacht!  p.2-3

 

157        VAN WILDERODE, Anton : Kerk in Koewacht een herinnering   p.4

 

158        DE BRANT, Guy : Koewacht: een geschiedenis apart   p.7-43

              Overzicht van het ontstaan en de geschiedenis van de Belgisch-Nederlandse parochie van 1687-1921. De splitsing in een Belgische en Nederlandse parochie in 1921.

 

159        HEYSE, Herman :

              Een beetje geschiedenis in plaats - en straatnamen   p.44-57

              Toponomie van het Stekense gedeelte van Koewacht.

 

160        BUYSE, John : De Sint-Ambrosiusgilde te Koewacht   p.58-59

              Sint-Ambrosiusgilde, gilde van de imkers.

 

161        VAN DE VIJVER, Piet : Koewacht 1687   p.60

 

162        VAN VEEN, R. :

              Over de kerk van Nederlands Koewacht gesproken   p.61-71

              Eerste steenlegging en wijding van de kerk. Kerkinterieur.

 

163        VAN WETTEREN, Henri :

              Aan de parochianen van 't aloude Koewacht   p.72-73

              Gedicht van pastoor Van Wetteren 1 Mei 1937 ter gelegenheid van

              250 jaar Koewacht.

 

164        VAN DE VIJVER, Piet : De parochie = Kerkdorp   p.74-92

              Overzicht van de Belgische parochie 1921-1987.

 

165        VAN VEEN - D'HERT, M.H. : Voor dag en dauw   p.93-94

              Spookverhaal.

 

166        VAN DER SIJPT, B.A. : Spookverhalen   p.95-99

              Spookverhaal.

 

167        BUYSE, John : Waar het menselijk hart van openscheurt   p.100-101

              Lied: "Een vrouw in brokken gesneden en in het water geworpen te Koewacht" naar aanleiding van een moord in 1899.

 

168        BUYSE, John : 't Is op de Koewacht in Zeeland geschied   p.102-110

              Jean-Baptiste De Loeul, geneesheer te Koewacht. Werd in 1850 terechtgesteld wegens moord op zijn echtgenote. Lied.

 

169        VAN DE PUTTE, Maria : Het Koewachtklokje   p.111

 

170        ZUSTER JOVITA : Mijmeringen    p.112-122

              School en parochie van Koewacht  1929-1987.

 

171        VAN ACKER, Luc : Koewacht 1858 - H. Clara   p.123-124

              Kloostergemeenschap Nederlandse Koewacht, 1885-1963

 

172        VAN ACKER, Luc : Koewacht en de zusters Franciscanessen   p.125-130

              Kloostergemeenschap van de Belgische Koewacht en de Vrije lagere school.

 

173        BAES, Christiane :

              Historiek van de gemeenteschool Moerbeke-Koewacht   p.131-133

 

174        VERDURMEN, J. : Parochie Koewacht : Leve Lang   p.134-135

 

175        VERDURMEN, J. :

              Korte herinneringen aan het Koewachtse leven 1937-1949   p.136-138

              J. Verdurmen was kapelaan op de Nederlandse parochie.

 

176             VERDURMEN, J. :

              Feestlied ter ere van de zusters van Oudenbosch 1858-1978   p.139-141

 

177        DE BRUYN, Emiel :

              Koewacht : een volk, twee-landen, en drie-gemeenten-punt  p.142-145

              o.a. Kermis van Nieuwdorp

 

178        AERTS, Guy :

              Koewachter zijn is een gunst, Koewachter worden een hele kunst  p.146

 

179        VERCRUYSSEN, Leo : Voor Koewacht   p.147

 

180        HEYSE, Herman : Voor de vijfde keer "leven in de brouwerij" !  p.150

              Herberg "de Zwane" reeds vanaf 1444.

 

181        HEYSE, Herman: Van cher ami, tot aan mijn knie   p.151-154

              Inleiding bij het 4de nummer jrg 6. Illustratie: Ivo Dewulf.

 

182        DEWULF, Ivo : Uit het Stekens woordenboek   p.154

              Hazepuipen.

 

183        VAN DRIESSEN, Harry : Enkele Wase landschappen, anno 1900  p.155-170

              Foto's van het Waasland uit: "Les aspects de la végétation en Belgique" van J. Massart.

 

184        DE CLERCK, Karel :

              Pleidooi voor mondelinge geschiedschrijving   p.171-173

 

185        DE SCHRIJVER, Lucien : Een vrolijke uitvaart   p.174-176

              Herinnering aan E.H. De Ruick onderpastoor te Stekene.

 

186        DE BRANT, Luc : De burgemeester ? uitkleden ! : De vader van Amelberga Truyman, ook een geval "apart"  p.177-184

              Bedenkingen bij de legende van Amelberga Truyman.

 

187        THIRON, Jackie :

              1664  De veroordeling van een Stekense vrouw   p.185-187

              Mayken van Overloop werd veroordeeld voor het uitgeven van valse geldstukken.

 

188        DE BRUYNE, Jan; DE RECHTER, Stany :

              Over Stekelbakskes en andere vissen in troebel water   p.188-202

              De studentenvereniging in Stekene.

 

189        THIRON, Jackie : Feest in d'oude brouwerij  p.203-204


 

Jrg. 7  (1988)

 

190        HEYSE, Herman : Fiets een liedje langs de grens   p.1-3

              Inleiding bij het 1ste nummer jrg 7.

              Illustratie omslag, euzie "Hof Verbeke" Polenlaan 41: Ivo Dewulf.

 

191        HEYSE, Herman : Verzustering tussen Hontenisse - Zeeuwsch Vlaanderen en Stekene-Waasland   p.4-12

              Toespraken van de burgemeesters Antoine Kessen en Arnoud Heyse bij de verzustering van Hontenisse met Stekene op 4 juni te Stekene.

              Met kartoon Ivo Dewulf.

 

192        DE BRUYNE, Jan; DE RECHTER, Stany :

              Over Stekelbakskes en andere vissen in troebel water   p.13-14

              Enkele aanvullingen.

 

193        DE SCHRIJVER, Lucien : Het spookpaard   p.15-18

              Het verhaal werd overgenomen uit: "Volkssagen uit het Land van Waas" door Hugo Arens. Met nota door Herman Heyse.

 

194        DE VOGELAER, Angèle : De spookhoeve in het Straatjen   p.19-20

              Spookverhaal uit 1860, over een hoeve uit de Prinsenstraat.

 

195        HEYSE, Herman : Van katten komen katten   p.21-22

              Spookverhaal verteld door August Van Hecke (1869-1956)

 

196        HEYSE, Herman : Paktem, Paktem...  p.22

              Spookverhaal verteld door Leon Van Hecke (1904-1978)

 

197        HEYSE, Herman : De telefoon te Stekene   p.23-28

              Uittreksel uit de RTT-gids 1933 met de abonnees uit Stekene.

 

198        THIRON, Jackie; De Win, Paul : Advies voor een historisch verantwoorde restauratie van de schandpaal van Stekene  p.33-54

              Advies voor restauratie van de schandpaal, gegeven aan het gemeen­tebestuur, naar aanleiding van het verplaatsen van de paal naar het marktplein.

 

199        DE BRANT, Luc : Kroniek van Stekene IV 1796-1797   p.55-67

              Besluiten van het: gemeentelijk kanton Sint-Gillis voor de gemeenten St-Gillis, Stekene, Verrebroek, Kieldrecht, Doel en Kallo.

 

200        DE BRANT, Luc : Schelmstreken op den Hamer  p.69-74

              Verhalen over gebeurtenissen tijdens de Wereldoorlog I, verteld door Miel Janssen, °1910.

 

201        DEWULF, Ivo : Uit het Stekens woordenboek   p.75-76

              Pieterkeuninkje, peirdewachterke, bla-wuitak, djaklijster,

              panneschijter, annewuiten, paddeklutske en een piele.

 

202        HEYSE, Herman : De toponomie van Stekene   p.77-100

              Toponomie wijkbenamingen: Arentschoot, Arentstobbelare, Bekaf,

              Belram, Biestakker, Bochten, Boonpolder, Bormtemeulenakker,

              Brandakker, Burchtakker, Dolfvlamink, Doolhof, Foreest, Noordgaver, Zuidgaver, Geweste, Gordebeek, Groene Putte, Habroek en Hamerheikant.

 

203        HEYSE, Herman : Een themanummer om te vieren   p.2

              Inleiding bij het 3de nummer jrg. 7. Thema Hellestraat.

              Illustratie: Ivo Dewulf.

 

204        ROELS, Asther : Voorwoord   p.3-4

 

205        VERHAEGEN, Gilbert :

              Een parochie is zoveel meer dan pastoorswerk   p.5-6

 

206        HEYSE, Arnoud : Hellestraat in de kijker   p.7-8

 

207        VAN HOEY, Albert : 75 jaar parochie Hellestraat   p.9-26

              Overzicht 75 jaar parochie met bijzondere aandacht voor de pastoors.

 

208        DULLAERT, Luc:

              Hellestraat 1912-1913: kerk - parochie - priester  p.27-38

              De bouw van de kerk, de inzegening en de inhuldiging van de eerste pastoor E.H. Van Lierde.

 

209        Gazet van Stekene meldt : 1ste Duitsche mutten geboren te Stekene Hellestraat   p.39-42

              Overname uit de Gazet van Stekene van 3 maart 1920.

 

210        DULLAERT, Luc :

              Over het belang van de kasseiweg in de Hellestraat   p.43-57

              De aanleg van de kasseiweg in 1906.

 

211        DULLAERT, Luc : 't Kriekenskapelleken  p.58-61

              Kapelletje gelegen in de Breedstraat opgericht in 1880 en volledig hernieuwd in 1980.

 

212        DE RECHTER, Stany : Hellestraat, een grensgeval   p.62-70

              Beschrijving van de Belgisch-Nederlandse grens in de wijk Hellestraat.

 

213        HEYSE, Herman : De vroege geschiedenis van de Hellestraat   p.71-82

              De bewoning, toponomie van de verschillende wijken.

 

214        VERHELLEN, Eugeen : Hellestraat, een grensplaatsje   p.2-8

              Jeugdherinneringen van Eugeen Verhellen, o.a. smokkelen.

              Illustratie, brouwerij "de Zwane" door Steven. 4de nr. jrg.7 p.1

 

215        THIRON, Jackie : Bedenkingen bij een 17de eeuws placaet  p.9-12

              Placaet uit 1671, over klachten van militairen die zich tekort gedaan voelen in hun privileges.

 

216        DE BRANT, Luc : De Stekense "Tichel" is er weer   p.13-21

              De afbraak van huis Brugstraat 66, waar verscheidene muren opgetrokken waren met tichels.

 

217        DE BRUYNE, Bart : Het herbergwezen en de overheid: een dilemma   p.22-37

              De plattelandsherberg in de 17de en de 18de eeuw in het Land van Waas.  Herwerking van de licentiaatsverhandeling:

              "De herberg in het Land van Waas". Deel 1.

 

218        VERVAET, Roger; Pieters, Robby : Toga, folklore of waardigheid ?  p.38-40

              Het gebruik van dragen van een toga. Kartoon: Ivo Dewulf. 

 

219        HEYSE, Herman; DEWULF, Ivo : Uit het Stekens woordenboek   p.41

              Oukkertisse - oukerteessie.

 

220        DE SCHRIJVER, Lucien : Flor de Kongolees   p.42-44

              Florent Piron, oorlogsvrijwilliger WO I en gezondheidsagent in Belgisch Kongo.

 

221        HEYSE, Herman : Toponomie van Stekene   p.45-58

              Toponomie van de wijkbenamingen: Hazenhoek, Heikoolput, Huik, Kemel, Kerkenakker, Kleine Akker, Koningshei, Koolput en Kriekerij.

 

222        Het wapen van de gemeente Hontenisse   p.61

 

 


 

Jrg.  8  (1989)

 

223        HEYSE, Herman : Van de hak op de Tack  p.1-3

              Inleiding bij het 1ste nummer jrg. 8.

              Pleidooi voor de restauratie van het huis Tack.

              Illustratie omslag, euzie Wittingstraat 8: Ivo Dewulf.

 

224        BUYSE, John : De Hellestraat volgens het kadastraal plan van Popp  p.4-12

              Kadastraal plan schaal 1/5000 met vermelding van aard van het perceel, de grootte van het perceel en de eigenaars.

 

225        DE BRANT, Luc : Een grafmonument uit de ijzertijd   p.13-16

              Verslag van de voordracht door Dr. Jan Bourgeois, over de opgravingen op de Brandakker te Kemzeke in 1988.

 

226        DE SCHRIJVER, Lucien :

              De verkiezing van Pietsen Creve tot burgemeester van de Blauwen Hoek   p.17-20

              Pietsen Creve, piepel van de Sint-Sebastiaansgilde.

 

227        DE BRUYNE, Bart : De Herberg een sociale noodzaak   p.21-41

              De plattelandsherberg in de 17de en 18de eeuw in het Land van Waas. Herwerking van de licentiaatsverhandeling: "De herberg in het Land van Waas".  Deel 2.

 

 228       DE BRANT, Luc : Kroniek van Stekene V  1796-1797  p.42-48

              Wijzigingen in het bestuurlijk apparaat.

 

229        HEYSE, Herman : Toponomie van Stekene  III    p.49-62

              Toponomie van de wijken: Kruisenakker, Leke, Meulevijvers,

              Miserie, Moersakker, Moortelken, Oversprong en de Papelaar.

 

230        HEYSE, Herman : Het museum van de geest  p.1-2

              Inleiding bij het 2de nummer jrg. 8.

              De ombouw van het oude stationsgebouw tot een multifunctioneel cultuurgebouwtje.

 

231        BUYSE, John : De Hellestraat volgens het kadastraal plan van Popp  p.3-13

              Kadastraal plan schaal 1/5000 van Hellestraat, met vermelding van de eigenaars, de grootte en de aard van de percelen.

              Alfabetische lijst van de eigenaars met de totale oppervlakte van de eigendommen te Stekene.

 

232        DE BRANT, Luc : Kroniek van Stekene  VI 1798  p.14-24

 

233        VERVAET, Roger : Over "spookhoven" en spoken   p.25-26

              Over een spookhoeve in het Baggaardbos.

 

234        DE RECHTER, Stany; VERVAET, Roger :

              Folklore : Met geen kanon tegen te houden   p.27-41

              Beschouwingen over "kanonnekesschieten".

              Illustratie: Ivo Dewulf

 

235             DE SCHRIJVER, Lucien :

              Toen het verboden was te dansen, te fietsen en duiven te melken.   p.42-46

              Herinneringen aan WO I.

 

236        HEYSE, Herman : Toponomie van Stekene  IV   p.47-61

              Toponomie van de wijken: Poliaan, Raashoek, Riedepolder,Salegem, Speelhof, Teerling, Veldekenshoek, Vijfbunders, Voorthoek en Zwarte Berg.

 

237        DEWULF, Ivo : Uit het Stekens woordenboek  p.62-63

              Meuleneir, moorpiele, piesewuiter, peirspee, lavoors, bossemure, pieternelleken en een ossel.

 

238        HEYSE, Herman : Geschiedenis en de bewijzen   p.1

              Inleiding bij het 3de en 4de nummer jrg. 8

 

239        DE BRANT, Luc : Twee stenen bewijzen   p.2-6

              Vondst van een scheidingsteen in een muur van het huis Dorpsstraat 29.

 

240        DULLAERT, Luc : Sint-Sebastiaan  1889-1890   p.7-26

              Schuttersgilde Sint-Sebastiaan de Eendracht, viering rond haar 50-jarig bestaan in 1890.

 

241        VAN HOEY, Albert : Meidagen '40 : Vlucht naar Frankrijk   p.27-68

              Uittreksels uit het dagboek van Albert Van Hoey over zijn vlucht naar Frankrijk 14 mei 1940 tot 2 juni 1940. Samen met 11 jongens uit de Hellestraat.

 

242        MASSE, Arthur : Wereldkampioenschap   p.69-72

              De gevolgen van de 3de wereldtitel van Rik Van Steenbergen in het café van Florent Van Hooste, 1957.

 

243        HEYSE, Herman : Het octrooi van " 't gulde van den hooge naam Jesu"   p.73-80

              Het octrooi en de statuten uit 1530 van de rederijkerskamer" 't gulde van de hoogen naem Jesu" bijgenaamd "De Distelbloem".

 

244        DE BRANT, Guy : Wordt het geheim van kanker te Koewacht bewaard ?   p.81-82

              Eenzijdig contract uit 1875 i.v.m. de genezing van kanker te Koewacht. Aloijsius Fermont en Maria Raedemaekers.

 

245        DE BRANT, Guy : Elodie Van Poppel  p.83-93

              Elodie van Poppel ° Stekene 28-10-1889 honderdjarige.  Beknopte biografie met kwartierstaat.

 

246        DE BRANT, Luc : Wanneer moeten de klokken luiden ?   p.94-100    

              Een aanbesteding voor een klokkenluider in 1792.

              De invloed van het klokken luiden op het dorpsleven.

 

247        DEWULF, Ivo : Uit het Stekens woordenboek   p.101-102

              Pladester, peirrote, flossen, kodde, biezapeirtje een tie, biezabijzen en ne klotereir.


 

Jrg. 9   (1990)

 

248             HEYSE, Herman : Mit heeren is quaet kerssen te eten, want sy tasten nae die rijpsten ende schieten mit die steenen   p.1-2

              Inleiding bij het 1ste nummer jrg. 9

              Illustratie omslag, euzie Zeshoekstraat, 6 : Ivo Dewulf.

 

249             DE BRANT, Luc :

              De Block, Albert: Varkens te koop ? Of de roep van de varkenskoopman   p.3-10

              Veekoopmannen tussen de twee wereldoorlogen.

              Het koopmansgeslacht De Block

 

250        MASSE, Arthur : Meidagen  1940   p.11-18

 

250             THIRON, Jackie :

              Bijdrage tot de geschiedenis van het gemeentehuis van Kemzeke  p.19-28

              Gebouwd in 1750, als monument beschermd in 1953.

 

252        VERVAET, Roger : Een polka in de Polken   p.29-30

              Wijklied van de Polken gemaakt naar aanleiding van het tien-jarig voorzitterschap van Wilfried Van Hooste.

              Tekst Roger Vervaet en Alfons Van Hooste, muziek Tony De Ruysscher.

 

253        DE BRANT, Luc : Kledij uit vroegere tijden "1773"   p.31

              Beschrijving van de kledij van een man.

 

254             VERVAET, Roger : Schoollopen in Stekene tijdens de tweede wereldoorlog en tijdens de bevrijding   p.32-34

 

255        DE SCHRIJVER, Lucien : De Saltimbanks   p.35-37

              Over de reizende volkstheaters.

 

256        DEWULF, Ivo : Uit het Stekens woordenboek  p.38-39

              Ne pursang, een peirtje, ne mutten, een kivveken, kazen, okkelaantje, marbelaan, ruënberbel.

 

257             HEYSE, Herman :

              Wie peist da Stekene moar 'n boeregat is die hee gelijk, totaal gelijk   p.1-4

              Inleiding bij het 2de nummer jrg. 9

              Bedenkingen bij het cultuurbeleid van de gemeente Stekene.

              Kartoons: Ivo Dewulf.

 

258        VAN DER WEKEN, Baziel ; DULLAERT, Luc : Honderd jaar familie

              Van Nielandt uitbating cafe "Belle Vue" in Stekene    p.5-13

              Historiek van uitbating café Belle Vue door de familie

              Van Nielandt. Met stamreeks.

 

259        VERVAET, Roger : Grote kermis   p.14-15

              Herinneringen van Fons Van Hooste aan de kermis in zijn tijd.

 

260        DE BRUYNE, Bart : Waarom de Stadionstraat ligt waar ze nu ligt   p.16-28

              Machtstrijd tussen gemeentebestuur en ministerie anno 1872

              i.v.m. plaats van het stationsgebouw en aanleg nieuwe straat.

              Plattegrond met voorstel inplanting stationsgebouw.

 

261        HEYNINCK, Omer : Hoe ik er toe gekomen ben, te gaan zoeken wie mijn voorouders waren, ... en hen ook gevonden heb   p.29-34

              Kwartierstaat van Omer Heyninck  °Stekene 13-6-1920.

 

262        THIRON, Jackie; HEYSE, Herman :

              De Heilige Kruiskerk en zijn omgeving   p.35-44

              Beknopte tekst van de rondleidingen die gegeven zijn op de Open Monumentendag Illustratie : Ivo Dewulf.

 

263        BUYSE, John : Soldaten van den grooten oorlog der gemeenten Stekene I   p.45-55

              Alfabetische lijst van alle Stekense soldaten W.O. I

              Eerste deel, Antheunis Cyrille tot Heirwegh Alfons.

              Illustratie: Ivo Dewulf.

 

264        MASSE, Arthur : Het roethuizeken   p.56-59

              Bareelhuisje aan de Nieuwstraat. Jeugdherinneringen.

 

265        DE BRANT, Luc : De doedelzak is terug   p.62-68

              Korte historiek.

 

266        DE VOGELAER, Angèle : Wereldoorlog 1914-1918   p.69-70

              Familieanekdote.

 

267        DEWULF, Ivo : Uit het Stekens woordenboek   p.71

              Onsrebbe, kallebout, verkenskruid, tingel.

 

268        HEYSE, Herman : Over namen en bijnamen   p.1-5

              Inleiding bij het 3de en 4de nummer jrg. 9.

 

269        DE BELIE, Alfons : Familienamen in Stekene   p.6-49

              Verklaring van 1863 familienamen.

 

270        DE BRUYNE, Jan : Alfabetisch register op Familienamen  p.50-66

 

271        DEWULF, Ivo : Uit het Stekens woordenboek   p.67-69

              Mottevijver, zwaalm, stekelveirken, boomkleffer, tiets, kaba, keelde, hollekensdraad, den boden, de champetter, een commeer,ne creuzeneus.

 

272        BUYSE, John : Soldaten van den grooten oorlog der gemeente Stekene II   p.70-77

              Alfabetische lijst van alle Stekense soldaten W.O. I

              Tweede deel: Heerwegh James tot Van Belleghem August.

 

273        HEYSE, Herman : Reynaert is weer op pad  p.78-79

              Aankondiging van uitgave "Het land van Reynaert", Davidsfonds.


 

Jrg.  10  (1991)

 

274        HEYSE, Herman : De tijd vastgelegd en de tijd die alles vastlegt   p.1-3

              Inleiding bij het 1ste en 2de nummer jrg. 10.

              Illustratie omslag, euzie Korte Dweerstraat 5: Ivo Dewulf.

 

275        BUYSE, John : Soldaten van den grooten oorlog der gemeente Stekene  p.4-9

              Alfabetische lijst van alle Stekense soldaten W.O. I

              Derde deel: Van Belleghem Edmond tot Zaman Marcel.

 

276        BUYSE, John; DULLAERT, Luc :

              Beelden uit Stekene in '14-'18, foto's en documenten  p.10-70

              Deportaties te Stekene tijdens W.O. I. Opeising van wijn bij de burgers. Raadgevingen om griep te voorko­men en te bestrijden. Over het smokkelen van brieven.

 

277        HEYSE, Herman : Alleen te Stekene is men Piepel   p.1-4

              Inleiding bij het 3de nummer jrg. 10.

 

278        DE BRANT, Luc : Archeologie   p.5-7

              Beknopte resultaten van de opgravingen door de Archeologische Dienst Waasland aan het Kluizenhof in Sint- Gillis, het Hol en de Tromp.

 

279        DE BRANT, Guy : De aanpassing van de grens te Koewacht en Overslag tijdens de Franse Revolutie   p.9-26

              De fusies tussen Moerbeekse Koewacht en Nederlands Koewacht en de Moerbeekse Overslag met Nederlandse Overslag tijdens het Franse bewind 1797-1815.

              Kaart KOKW k 543 van de opstelling van het leger van Prins Frederik Hendrik en maarschalk de Grammont te Stekene in 1646.

 

280        VERVAET, Roger : Het seminarie voor Nederlandse taalkunde en Vlaamse dialectologie  p.27-33

              Een gesprek met Hugo Ryckeboer, wetenschappelijk medewerker.

 

281        DULLAERT, Luc : Château de la Tuilerie Sainte-Marie   p.34-45

              Tuilerie Sainte-Marie, kleiuitbating van de gelaagputten.

              Woonhuis of kasteel van de uitbaters werd opgetrokken rond 1880.

 

282        DE VOGELAER, Angèle :

              Opeisching wyn 1914 : Niet alle wijn werd gedronken  p.46-47

              Herinneringen naar aanleiding van het artikel: Opeisching van wyn by de burgers tydens de bezetting... zie nr 276.

 

283        THIRON, Jackie : In dankbare herinnering   p.1-2

              Aankondiging van het overlijden van de voorzitter heemkundige kring d'Euzie, Herman Heyse. Illustratie: Ivo Dewulf.

 

284        HEYSE, Herman : Kemzeke 875 jaar oud en nog steeds Kemzeke   p.2-5

              Inleiding bij het 4de nummer jrg. 10.

 

285        VERVAET, Roger : Robert Tevenie pastoor te Klein Sinaai 1968-1991   p.6-8

              In memoriam Robert Tevenie ° Moerbeke 19.11.1916.

 

286        MASSE, Arthur : Reguul   p.9-13

              Reguul Stroobandt ° Stekene 18.07.1894. Volksfiguur.

 

287        DE RECHTER, Stany; VERVAET, Roger : Het vliegveld van Stekene   p.14-25

              Vliegveld Stekene, gelegen tussen de Heirweg, Meulevijverstraat en de Vier wegen. Aangelegd in 1917 door het Duitse leger. In onbruik geraakt na de oorlog. Illustraties: Ivo Dewulf.

 

288        BUYSE, John : Stamboom van de familie Annaert-Van Peteghem   p.26-46

              Uittreksel uit de stamboom Annaert-Van Peteghem opgesteld door pastoor Annaert in 1910. 1ste deel.


 

Jrg. 11   (1992)

 

289        DE BRUYNE, Jan : Verantwoording  p.3

              Verantwoording Liber Amicorum Herman Heyse.

 

290        THIRON, Jackie : Lente 1992   p.5-6

 

291        DE BRUYNE, Bart : Herman Heyse, een culturele duizendpoot   p.7-11

 

292        DE BRANT, Guy : Kwartierstaat Herman Heyse   p.12-14

 

293        DE BRUYNE, Jan : Herman Heyse in 101 publicaties   p.15-24

              Bibliografie van Herman Heyse.

 

294        ULENS, Jan : In memoriam Herman Heyse  p.25

 

295        HEYSE, Arnoud : Mijn broer   p.27-31

 

296        VAN DAELE, Rik : Wapenbroeders uit het land van Reynaert   p.32-44

 

297        VAN DAM, Walter : Herman Heyse: de man die ook nog directeur was   p.45-51

 

298        PERSOON, Wim : Herman Heyse: met de geest van Jan Van Steene   p.53-59

 

299        BUYSE, John : Het huisken van Leonard Schellebroodt   p.60-75

              Over het "huisken" (W.C.) dat in de weg stond bij de aanleg van de kasseiweg naar Nederland.

 

300        VAN DUYSE, Johan : Humor ist wenn man trotzdem lacht...  p.77-81

 

301        DE BELIE, Alfons : Het Boudelo-monument  p.82-96

              Korte historiek en beschrijving van het Boudelo-monument.

 

302        DE SCHRIJVER, Lucien : Een afscheid   p.97

 

303        FEUSELS, Patricia : Waardevolle landschapselementen te Stekene   p.98-99

              Synopsis van de eindverhandeling architectuurstudie van Patricia Feusels.

 

304        THIRON, Jackie : De snijdersbank   p.100-105

 

305        RYSSEN, Marcel : Met Herman in het land van Tiecelijn en Reynaert   p.106-116

 

306        MELLEMANS, Jef : Jeugdtoneel: ontmoetingsplaats met jezelf   p.118-123

 

307        RUYS, Robert : Bruin de beer in het proces van den vos Reinaerde   p.124-132

 

308        DEWULF, Ivo : Uit het Stekens woordenboek   p.134

              Pielepatanen, pago, nen tjuten.

 

309        VAN HIEL, Patrick; VAN REMOORTEL, Chris :

              Huldedans aan Herman Heyse   p.135-136

 

310        VAN MELE, Willy; VAN REMOORTEL, Chris :

              Bij het overlijden van Herman Heyse   p.137

 

311        BROKKEN, Geert : Over 't Piepelmuzieksken van Stekene   p.139-153

              Piepel: Nar die de weg vrij maakt voor de St-Sebastiaansgilde.

 

312        TIREZ, Luc : Het boek Prediker   p.154-161

 

313             RAEYMAKERS, Ludo :

              Herman: 25 jaar leraar aan het Sint-Thomascollege   p.162-163

 

314        VAN HOVE, Rudiger; VAN ROYEN, Jean Pierre :

              Archeologisch noodonderzoek aan de verkeerswisselaar te Kemzeke   p.164-169

              Sporen uit de Bronstijd, ontdekt bij de aanleg van de verkeerswisselaar aan de Tromp.

 

315        CRUYPLANDT, Jos : VZW Noortgaever - Stekene en Herman  p.170-172

 

316        DE BRANT, Luc : Twee terracotta platen in Stekene   p.174-181

              Twee overblijvende terracotta platen van een kruisweg aan de buitenmuur van de H.Kruiskerk.

 

317        DULLAERT, Luc : Ex-librissen van ex-Reinaertverzamelaars uit de Reinaertcollectie Nonneman   p.182-189

 

318        VAN DER GUCHT, Alfred : Stekene-Kemzeke en de Koninklijke Oudheidkundige kring van het Land van Waas   p.190-194

 

319        DE RECHTER, Stany : De ondoorgrondelijke wegen van een Stekense Sint-Sebastiaan   p.195-196

 

320        TIREZ, Luc : Driekoningen   p.198-204

 

321        Lijst van leden d'Euzie en de voorintekenaars Liber Amicorum Herman Heyse   p.206-214

 

322        DEWULF, Ivo : Uit het fotoalbum d'Euzie   p.26,52,76,117,133,173 en 198

 

323        THIRON, Jackie : Vooraf   p.217

              Aanvaarding van het voorzitterschap door Luc Tirez.

 

324        TIREZ, Luc : Maar vroeg of laat ...   p.218-219

              Inleiding bij het 3de en 4de nummer 11de jrg.

 

325        DE BRANT, Guy; DE BRANT, Luc; DE RECHTER, Stany :

              Kerkwegels op het grondgebied van Stekene en Kemzeke   p.220-288

              Historiek en juridische benadering van de kerkwegel.

              Inventarisatie van 47 kerkwegels op het grondgebied van Stekene en Kemzeke. Kartoon: Ivo Dewulf.

 

326        DE BRUYNE, Jan : Postume erkenning voor onze erevoorzitter Herman   p.289

              Toekenning van de cultuurprijs Stekene-Hontenisse aan de redacteurs van Tiecelijn.

              Onderscheiding " Orde van de Wase raap " voor Herman Heyse.

 

327        DE RECHTER, Stany :

              De ondoorgrondelijke wegen van een Stekense Sint-Sebastiaan   p.290

              Sint-Sebastiaan, gepolychromeerd hout, 17de eeuw.

 

328        DE BRANT, Luc : De Heilige Kruiskerk   p.291

              Kort verslag van de archeologische werkzaamheden in de H. Kruiskerk tijdens het najaar 1992.

 

329        VERVAET, Roger : Terugblik op Bosdorp   p.292

 

330        DULLAERT, Luc : Schenking  p.293

              Schenking van een pak merkwaardige foto's.

 

331        Aankondigingen   p.294-295

              Culturele kring Boudelo, tien jaar d'Euzie ...

 

 

                         


 

Jrg. 12  (1993)

 

332        TIREZ, Luc : De Lijn   p.1-2

              Inleiding bij het 1ste nummer jrg. 12.

              Illustratie omslag, euzie Brugse Heirweg 15: Ivo Dewulf.

 

333        PERSOON, Wim : Lucien De Schrijver overbrugde de generaties   p.3-5

              In memoriam Lucien De Schrijver, bestuurslid d'Euzie.

              Illustratie: Ivo Dewulf.

 

334        Aanwinsten bibliotheek d'Euzie   p.6

 

335        BUYSE, John; DULLAERT, Luc :

              Oorlogskroniek van Dr. Léon Van Haelst (Deel 1)   p.7-24

              Dr. Léon Van Haelst, geboren te Meerdonk op 4.10.1875 en overleden te Stekene op 18.10.1933. Was dokter in de geneeskunde, eerst Schepen en later Burgemeester van Stekene.

              Integrale publikatie van het oorlogsdagboek 1914-1918.

              Illustraties: Dr. Léon Van Haelst.

 

336        THIRON, Jackie : Tien jaar d'Euzie 1982-1992   p.25-30

              Kort overzicht van tien jaar d'Euzie.

 

337        DE BRANT, Luc : H. Kruiskerk Stekene : Verslag van het archeologisch onderzoek september 1992  p.31-46

              Archeologische opgravingen door de Archeologische Dienst van het Waasland naar aanleiding van werkzaamheden in de kerk.

              Illustratie: Ivo Dewulf.

 

338        DEWULF, Ivo : Schilderijen uit de H.Kruiskerk te Stekene   p.47-60

              Beschrijving van vier schilderijen:

              "Afdoening van het kruis; Scherp om grijpen; Jezus aan het kruis en O.L.Vrouw Hemelvaart." 

 

339        DE BRUYNE, Jan : Tiecelijn viert eerst lustrum   p.61-63

              "Tiecelijn, Nieuwsbrief voor Reynaerdofielen" 1988-1993.

 

340        TIREZ, Luc : Echo   p.65-66

              Inleiding bij het 2de nummer jrg. 12.

 

341        DE RECHTER, Stany : d'Euzie is v.z.w. geworden   p.67-69

 

342        BUYSE, John; DULLAERT, Luc :

              Oorlogskroniek van Dr. Léon Van Haelst (Deel 2)   p.70-105

              Illustraties: Dr. Léon Van Haelst.

 

343        DULLAERT, Luc : Goeden Vrijdag 1945 - 15 uur   p.106-113

              Elf foto's van de boetekruisweg door de straten van Stekene op Goede Vrijdag 1945.

 

344        MASSE, Arthur : Bollen - verdwenen volkssport in Stekene   p.114-119

 

345        DULLAERT, Luc : Kemzeke 26 augustus 1944 - aanval Amerikaanse vliegtuigen dramatische vergissing   p.120-124

              Aanval van Amerikaanse vliegtuigen op de trein St-Gillis - Stekene waarbij twee dodelijke slachtoffers vielen.

              Illustratie: Ivo Dewulf.

 

346        DE BRANT, Guy : Herplaatsing Oostenrijkse grenspalen  p 125-127

              Toespraak, gehouden op 23 april 1993, naar aanleiding van het herplaatsen van de Oostenrijkse grenspalen in de Hellestraat en de Lekestraat.

 

347        Een bank vooruit   p.128

              Foto van de Vrije Basisschool "De Zonnebloem" (B) Koewacht tijdens hun bezoek aan de tentoonstelling "Een bank vooruit" in het stationsgebouw te Stekene.

 

348        TIREZ, Luc : De wijn van Boudewijn  p.129-131

              Inleiding bij het 3de nummer jrg. 12.

 

349        THIRON, Jackie : Naar aanleiding van een schenking   p.132-134

              Beschrijving van een aantal voorwerpen gebruikt bij het toedienen van de laatste sakramenten.

 

350        DE BRUYNE, Bart : Het ontstaan van Chiro te Stekene   p.135-147

              Vijftig jaar Chiro.

              De evolutie van de jeugdwerking te Stekene naar Chiro.

 

351        MASSE, Arthur : Meester Tsjoarele   p.148-152

              Karel Rombout, onderwijzer in de Broederschool te Stekene.

 

352        DIELEMAN, Marcel : Herinneringen aan "Peet Naessens"   p.153-155

              Petrus Hamelinck, geboren Koewacht Nl 26.10.1865 en overleden te Moerbeke Koewacht op 17.10.1955. Klokkeluider van de Belgische parochiekerk te Koewacht.

 

353        GILLIS, Paul : Klein Sinaai in 1830   p.156-166

              Inwoners van Klein-Sinaai en hun vermoedelijke woonplaats aan de hand van volkstelling 1830 en het kadastraal plan der gemeente Sinaai van 1826.

 

354        BUYSE, John; DULLAERT, Luc :

              Oorlogskroniek van Dr. Léon Van Haelst (Deel 3)   p.167-177

              Illustraties: Dr. Léon Van Haelst.

 

355        DEWULF, Ivo : Uit het Stekens woordenboek   p.178-179

              Piepuëge, pinkuëge, blaauëge, scheiluëge, peirdenuëge, oliedotsen, uëgsken trekken, tuëverbal, pengelangerek, ossepruime, meuselingen, spikelousieken en kommiezenepse.

 

356        DE BLOCK, Julien : Bollen : verdwenen volkssport in Stekene   p.180-181

              Namen van café-uitbaters die in de periode 1930-1950 over een bollebaan beschikten.

 

357        TIREZ, Luc : Soldatenlied  p.182-183

              Tekst en muziek van soldatenlied uit de periode 1912-1918.

              Opgenomen uit de mond van Danny Van Hoecke.

 

358        TIREZ, Luc : Wie wijst de weg   p.185-186

              Inleiding bij het 4de nummer 12de jrg.

 

359        MASSE, Arthur : Championat de Belgique sur perche horizontal   p.187-190

              De belevenissen van de schuttersvereniging "Sportief" tijdens de Belgische kampioenschappen te Bergen in 1946.

 

360        THIRON, Jackie : De Heilige Antonius op de wijk Kiekenhaag   p.191-192

              Over de restauratie van de St-Antoniuskapel. De bekroning voor geslaagde restauraties aan St-Antoniuskapel en het Stationsgebouw.

 

361        BUYSE, John; DULLAERT, Luc:

              Oorlogskroniek van Dr. Léon Van Haelst (Deel 4)   p.193-226

              Illustraties: Dr. Léon Van Haelst

 

362        DULLAERT, Luc : Tentoonstelling "Een bank vooruit"   p.227-236

              Achttien foto's van klassen van Stekene en Kemzeke.

 

363        DEWULF, Ivo : Uit het Stekens woordenboek   p.237-238

              Peireluëge, lodderuëge, baluëge, spleetuëgsken, blend, bossekens, eirepuipe, gattekletser,ne lokkere, ne platte, toeterke met pielekekaat en piekerkens of piekeballekens.

 

364        Ereleden van d'Euzie.  Schenkingen.  p.239

 

365        STEEL, Lieven : Meester Tsjoarele : reactie  p.240

              Reactie op het artikel nr.351

 


 

 

Jaargang 13  (1994)

 

366        TIREZ, Luc : 1994 - Vredesjaar   p. 1-2

              Inleiding bij het 1ste en 2de nummer 13de jrg.

              Illustratie omslag, euzie Lange Dweerstraat 31: Ivo Dewulf

 

367        DE BRANT, Guy : De Poolse Eerste Pantserdivisie en de bevrijding van Stekene op 14 september 1944   p. 3-18

              Beknopte geschiedenis van de Eerste Poolse Pantserdivisie.

              Relaas over de bevrijding van Stekene op 14 en 15 september met lijst van  inwoners die omgekomen zijn tijdens de bevrijding.

 

368        DE BRANT, Guy; VAN GOETHEM, Albert :

              De beschieting van Stekene op 13 september 1944   p.19-21

              Ooggetuigenverslag van Celestine van Driessche over de 13de september 1944. Illustratie: Ivo Dewulf.

 

369        VAN HOEIJ, Albert : Oorlogsperikelen   p.22-26

              Oorlogswedervaren van Leopold van Hoeij. Wegvoering naar Duitsland, terug keer naar België en zijn deelname aan het verzet.

 

370        VAN HOEIJ, Albert : Eindelijk bevrijd   p.27-30

              Ooggetuigenverslag van Robert Colman over de bevrijding van Kemzeke.

 

371        VAN HOEIJ, Albert : Voorhout : een bewogen namiddag (10.09.1944)   p.31-33

              Ooggetuigenverslag over een treffen tussen Duitse en Engelse soldaten op de Voorhout.

 

372        MASSE, Arthur : Bevrijding   p.34-46

              De bevrijding van Stekene gezien door de ogen van een jonge snaak.

              Illustraties: Ivo Dewulf

 

373        DE BRANT, Luc : Een lelijk scharminkel   p.47-51

              Over het gebruik en de betekenis van een Scharminkel of Ketelmuziek te Stekene. Illustratie: Dr. Van Haelst

 

374        BUYSE, John; DULLAERT, Luc :

              Oorlogskroniek van Dr. Léon Van Haelst (Deel 5)  p.53-85

              Van 10 october 1914 (bezetting van Stekene) tot 22 november 1914.

              Illustraties: Dr. Van Haelst

 

375        DEWULF, Ivo : Uit het Stekens woordenboek  p.86-87

              Pêire, oestappel, kazen of kazebezen, kazekerrel, okkelountje, eirepruim, paze, marbelountje, keibozze of kanonbal, eirebees, innebees, ruëbeeskens, oliebezen.

 

376        TIREZ, Luc : 1994 - Verkiezingsjaar  p.89-90

              Inleiding bij het 3de nummer jrg. 13

 

377        DE BRANT, Luc : Het orgel van Stekene en Kemzeke  p.91-105

              Historische ontwikkeling van het orgel. De restauratie van het Schyven-orgel te Stekene in 1994. Beschrijving van de De Prez-orgels te Kemzeke en te Klein-Sinaai.

              Bijlage over orgelbouwers, Van Peteghem, De La Haye, De Rijckere en Schyven.

 

378        BUYSE, John; DULLAERT, Luc :

              Oorlogskroniek van Dr. Léon Van Haelst (Deel 6)  p.106-121

              Van 22 november 1914 tot 14 december 1914. De Duitschers te

              Stekene. Illustraties: Dr. Léon Van Haelst. Foto's WO I.

 

379        MASSE, Arthur : De Pee Ieksen  p.122-130

              Herinneringen aan de Chiro te Stekene.

 

380        VERVAET, Roger : Het verloren aardeparadijs   p.131

 

381        ROOMS, Siegfried : September 1944   p.132-133

              Persoonlijke herinneringen.

 

382        KAIRET, Hugo : De pompkoekbakker van weleer   p.134-135

              Recept van een pompkoekbakker.

 

383        TIREZ, Luc : Geen sant in eigen land   p.137-139

              Inleiding bij het 4de nummer jrg. 13

 

384        DE BRANT, Guy; DULLAERT, Luc :

              Muziekleven in Stekene : De fanfares   p.140-156

              De geschiedenis van de Stekense fanfares. Sint-Cecilia, De Verenigde Vrienden, Vreugd in Deugd, De Broederband en De Ware Vrienden.

 

385        DE BRUYNE, Bart : Verplichte opsluiting in de 18de eeuw  p.157-162

              Over de collocatie van Jan Schuermans echtgenoot van Amelberga Varendonck.

 

386        BAERT, Paul : Lager E Kahla 1944-1945  p.163-171

              Verhaal over de deportatie naar Duitsland van Paul Baert, zijn verblijf in Kahla en bevrijding door de Amerikanen.

 

387        BUYSE, John; DULLAERT, Luc :

              Oorlogskroniek van Dr. Léon Van Haelst (Deel 7)   p.172-185

              De Duitschers te Stekene. Illustraties: Dr. Van Haelst. Foto's WO I.

 

388        MASSE, Arthur : Henri   p.186-187

              Een Antwerpenaar zoekt een onderkomen te Stekene voor de vliegende bommen. Illustraties: Ivo Dewulf.

 

389        Schenkingen aan de kring, Ereleden 1994   p.191

 


 

Jaargang 14  (1995)

 

390        TIREZ, Luc : Agusta   p.1-2

              Inleiding bij het 1ste nummer jrg. 14.

              Illustratie omslag, euzie Achterstraat: Ivo Dewulf.

 

391        DE BRANT, Guy; VERVAET, Roger: Edmond Buysse 100 Jaar   p.3-10

              Edmond Buysse, ° Moerbeke 16 maart 1895. Kleermaker te Klein-Sinaai. Beknopte biografie met kwartierstaat.

 

392        DE BRANT, Guy; VAN GOETHEM, Albert : Slachtoffers van de 2de Wereldoorlog onder de inwoners van Stekene en Kemzeke   p.11-28

              Lijst met 77 oorlogslachtoffers uit de fusiegemeente Stekene.

 

393        DEWULF, Ivo : Uit het Stekens woordenboek  Haartooi   p.29-30

              Kroezelkop, een spieke ofschorre, plets-kletskop piemane, scheeïng, letsen of koddekens, ne weerbostel, paruke, pinnekesoar, nen dot, pieksken, geitenoar, ne rosten en een wijventreiterken.

 

394        BUYSE, John; DULLAERT, Luc:

              Oorlogskroniek van Dr. Léon Van Haelst (Deel 8)   p.31-49

              De Duitschers te Stekene. Illustraties: Dr. Van Haelst. Foto's WO I.

 

396        MASSE, Arthur : Sinjoren op de vlucht voor V-bommen   p.50-55

              Verhaal van Mevr. Hostens-Vermeiren uit Antwerpen.

 

397        TIREZ, Luc : De gesloten tuin   p.57-58

              Inleiding bij het 2de en 3de nummer 14de jrg.

 

398        BUYSE, John; DULLAERT, Luc :

              Oorlogskroniek van Dr. Léon Van Haelst (Deel 9)   p.59-99

              Smokkelen aan de grens. Illustraties: Dr. Léon Van Haelst. Foto's WO I.

 

399        DEWULF, Ivo : Uit het Stekens woordenboek   p.100-101

              Achtergoarasse, peirdemiëster, boanman, vaseur, ne gammer, muttescloris, marchaal, asiesstek, tuëverasse, scheiresliep, kookasse, portrettentrekker,

              den boden.

 

400        VAN DRIESSCHE, Thomas : De stichting van de parochie Kemzeke door afsplitsing van Waasmunster in 1173   p.102-121

              Overname uit het tijdschrift van de Heemkring "Het Sireentje" van Waasmunster

              jrg. 19. Over de oprichting van Kemzeke als zelfstandige parochie.

 

401        BEIRNAERT, Marcella; DE BRANT, Guy :

               De Stekense "Statiestraat" rond 1930   p.122-151

              Jeugdherinneringen van Marcella Beirnaert over de bewoners van de Statiestraat rond 1930.

 

402        TIREZ, Luc : De Grote Kermis   p.153-154

              Inleiding bij het 4de nummer jrg. 14.

 

403        BUYSE, John; DULLAERT, Luc :

              Oorlogskroniek van Dr. Léon Van Haelst (Deel 10)   p.155-179

              Van september 1915 tot november 1916, over de 'electrische draad'. .

              Illustraties: Dr. Léon Van Haelst. Foto's WO I.

 

404        De Stekense 'Statiestraat' reacties   p.180-182

              Reacties op het artikel De Stekense Statiestraat 2de en 3de nummer jrg 14, van Marcella Beirnaert, Ivo Dewulf en Angèle De Vogelaer.

 

405        BAUDELET, Paul : Het Station van Stekene : Oorlog en bevrijding   p.183-185

              Jeugdherinneringen van Paul Baudelet uit Zwijnaarde.

 

406        DE BRANT, Luc : De Kerkhaan - De Weerhaan   p.186-190

              Over de kerkhaan naar aanleiding van het vervangen van de kerkhaan op de toren van de H. Kruiskerk Stekene.

 

407        DEWULF, Ivo : Uit het Stekens woordenboek   p.191-192

              Nen tjuten, een moere, ne kaseidotsen, kornijn, nen huttepatut of mutten, pago, pielepetanen, klokke mï tjiepen, duiver of roeker, inne of kieken, koekeloerenoan of tiekenoan.

 

408        DE BRANT, Guy : Herinneringen aan het einde van W.O. II te Kemzeke   p.193-200

              Uittreksel uit het dagboek van Cyriel Van Brussel en foto's van Janvier Cornelis.

              De klokkenroof en de bevrijding van Kemzeke.

 

409        DEWULF, Ivo : Scherp om grijpen   p.201-204

              Over de restauratie van het schilderij 'Scherp om grijpen' van de rederijkerskamer 'De Distelbloem'. Het schilderij is eigendom van de kerkfabriek van de H. Kruiskerk Stekene;

 

410        DE BRANT, Luc : Vondstmelding   p.205

              Vondst vuurstenen werktuigen op den Hamer, mei 1995.

 

411        Schenkingen - Ereleden   p.206


 

Jaargang 15    (1996)

 

412        TIREZ, Luc : 1919   p.1

              Inleiding bij het 1ste nummer jrg. 15

              Illustratie omslag, euzie Riet 48: Ivo Dewulf.

 

413        DEWULF, Ivo : Resturatie H. Kruiskerk   p.2-7

              Overzicht van restauratiewerkzaamheden aan de H. Kruiskerk.

 

414        BUYSE, John; DULLAERT, Luc : Oorlogskroniek van Dr. Léon Van Haelst (Deel 11)   p.8-26

              December 1916 tot mei 1917. Illustraties: Dr. Léon Van Haelst.

 

415             DE MEULEMEESTER, Johnny :

              Aarden versterkingen in Noord-Vlaanderen   p.27-36

              Over mottekastelen en de Alvinusberg te Kemzeke.

 

416        DEWULF, Marcellijn : Sagen over de Alvinusberg   p.37-39

              Sagen over de Alvinusberg verteld door Dr. Robert Verbeke (1950) uit Kemzeke en Gisleen Van Cotthem (1973) uit Sint-Niklaas.  Illustraties Ivo Dewulf.

 

417        TIREZ, Luc : De Haas alias Jan van Steene   p.41-42

              Inleiding bij het 2de nummer jrg. 15.

 

418        VERVAET, Roger : Erwtentrektijd   p.43-46

              Over de erwtenteelt op de Stekense akkers 1934-1955.

 

419        VERVAET, Roger : Erwtenplukkers   p.47

 

420        BUYSE, John; DULLAERT, Luc : Oorlogskroniek van Dr. Léon Van Haelst (Deel 12)   p.48-69

              Juni 1917 - april 1918. Illustraties: Dr. Léon Van Haelst. Foto's WO I.

 

421        DEWULF, Ivo : Uit het Stekens woordenboek   p.70-72

              Messing, fizante, kapuin, e paaken, kivven, een iense of piele, nen eur, oestkat, kitte of kiet, blaffeture, eegde, kielefater of kallefater, geirde, brimstige stier,  't uisken of 't gemak, krevve of krebbe, stookvier, oasepuipen.

 

422        MASSE, Arthuur : Kamiel   p.73-79

              Over een Stekens volksfiguur Kamiel Tepels.

 

423        TIREZ, Luc : Sint is herbergs vrind   p.81-82

              Inleiding bij het 3de en 4de nummer jrg.15.

 

424        MASSE, Arthur : Stekense staminees   p.83-86

              Openingstoespraak van Arthur Massé bij de tentoonstelling 'Stekense staminees'

              16 maart 1996 in het gemeentehuis te Stekene.

 

425        MASSE, Arthur : Zo was het   p.87-93

              Over het uitgangsleven rond de Brug tijdens en na WOII.

 

426        MASSE, Arthur : Loflied voor 'de brugge'   p.94-95

              Loflied over de 'Brugge' gemaakt voor een revue in 1945.

 

427        DEWULF, Ivo : Cafehouders rond 1944-46   p.96-101

              Caféhouders in Stekene centrum, de Dorpstraat, Brugstraat, Heistraat, Nieuwdorp, Koewacht, Heikant, Bosdorp en Hellestraat.

 

428        DEWULF, Ivo : Stekense brouwerijen rond 1900   p.102

 

429        MASSE, Arthur : Verboden gokspel : Anker en Zon   p.103-104

              Spelregels van een verboden gokspel.

 

430        MASSE, Arthur : Teerlingen   p.105-108

              Het teerlingspel zoals het te Stekene werd gespeeld plus terminologie.

 

431        MASSE, Arthur : Berken Schuëweer   p.109 117

              Albert Perron, alias Berken Schuëweer kapper en caféhouder op de Markt.

              Met kluchtlied van Waardichter.

 

432        MASSE, Arthur : Cyriel den Drukker   p.119-126

              Cyriel Engels drukker in de Sparrenhofdreef te Stekene. Illustraties Ivo Dewulf.

 

433        DEWULF, Ivo : Uit het Stekens woordenboek   p.127-131

              Jutom, jeirom, zichel, bunderen, moasteek, maternest, duërelweire, finijn of fernijn, den bleek, bunder, lochtink, rochting, kleister, sloester of snoester, sloaper of sparrenote, galnoot, klavisters, ijskegel, petat, tiekeneiken, poelie, bezeleir, koebeeste, doening of gedoente, wezen smoel of bakkes, petatneus, schriëmuil of schriëtote, schriëvijle, schenmuil, totentrekker.

 

434        DULLAERT, Luc : Uit het café-fotoboek   p.132-150

 

435        BUYSE, John; DULLAERT, Luc :

              Oorlogskroniek van Dr. Léon Van Haelst (Deel 13)   p.151-174

              Etappenschweinen, of soldaten die postjes hadden ver achter het front.

              Illustraties: Dr. Léon Van Haelst. Foto's WO I.


 

Jaargang 16   (1997)

 

436        TIREZ, Luc : Het is hem in het lijf   p.1-2

              Inleiding bij het 1ste en 2de nummer jrg. 16

              Illustratie omslag, euzie Wittingstraat: Ivo Dewulf

 

437        BUYSE, John; DULLAERT, Luc : Oorlogskroniek van Dr. Léon Van Haelst (Deel 14)   p.3-17

              Laatste maanden.. Illustraties: Dr. Léon Van Haelst.

 

438        DE BRANT, Guy : Smokkel te Stekene en Kemzeke   p.18-61

              Overzicht van de grenssmokkel in de periode 1890-1965.

              Illustraties Ivo Dewulf.

 

439        DE BRANT, Guy; DULLAERT, Luc : Smokkelen niet zonder gevaar   p.62-68

              Over Bernardus Schepens en Gilbert Van Hoey, twee dodelijke slachtoffers van het smokkelen.

 

440        DE SMEDT, Hugo : Drie Stekense smokkelverhalen   p.69-70

 

441        PERSOON, Wim : Onder de bomen op de Stekense Donkerhofstee   p.71-74

              Ex-smokkelaars vertellen hun verhaal. Illustratie Ivo Dewulf.

 

442        PERSOON, Wim : De Kachel op de Paal   p.75

              Smokkelverhaal. Illustratie Ivo Dewulf.

 

443        PERSOON, Wim : Ik was een smokkelaar   p.76-79

              Smokkelverhaal.

 

444        DE KEYSER, Eric : Geschiedenis van de Belgische douane   p.80-84

 

445        TIREZ, Luc : De Weelde van een Zomerhuis   p.85

              Inleiding bij het 3de nummer jrg. 16.

 

446        MASSE, Arthur : De zwemkomme - Het Zomerhuis   p.86-100

              Zomerhuisherinneringen uit de periode 1937-1950

              Illustraties Ivo Dewulf.

 

447        DE BRUYNE, Bart : Maria Stevens 100 jaar oud   p.101-105

              Maria Stevens ° Stekene 30 juli 1897

 

448        BUYSE, John : Oorlogskroniek van Dr. Leon Van Haelst   p.106-116

              Acht kleurentekeningen uit het dagboek met bijhorende tekst.

 

449        DE BRANT, Guy : Kwartierstaat van Maria Julia Stevens   p.117-118

              Kwartierstaat en genealogie van de honderdjarige Maria Stevens.

 

450        TIREZ, Luc : Geboorte van een zwembad   p.119-134

              Over de ontstaansgeschiedenis van het Zomerhuis.

 

451        DE BRANT, Guy : Het klooster van Koewacht   p.137-138

              Klooster van Koewacht 1929-1997.

 

452        AERTS, Guy : Afscheid van een kloostergemeenschap   p.139-140

              Over het vertrek van Moeder Jovita en Zuster Sylveria uit het klooster te Koewacht. Of het einde van 270 jaar religieuse aanwezigheid te Koewacht.

 

453        TIREZ, Luc : De ouden eeren   p.141-142

              Inleiding bij het 4de nummer jaarg. 16

 

454        TIREZ, Luc : Zusters vieren eeuwfeest   p.143-152

              Beknopte geschiedenis van de zusters van de heilige Vincentius a Paulo van Wachtebeke te Stekene. Met lijst van de zusters uit Stekene die in de congregatie Zijn ingetreden, en lijst met namen van zusters die te Stekene dienstig waren.

 

455        CORNELIS, Raphael : De Stekenese Wildernis of het Geitendurp   p.153-165

              Beschrijving van de mensen die in de Wildernis woonden rond 1940.

              Illustratie: Ivo Dewulf

 

456        DEWULF, Ivo : Uit het “Stekens” woordenboek : kruiden en planten   p.166-167

              gièst, petettekruid, hoftingel, biezen, jenoffel, ienzevuil, koekkoeksblom, perspee(n) oestklauver, weverblauren, isblom, rebbe.

 

457        AERTS, Jan : Peeken Mortier : een Kerstnovelle   p.168-178

              Illustratie: Steven

 

458        VAN HOOSTE, Bart : Het spookhof : of de Pecsteenhoeve of de Verdoemde Hoeve of het Baggaarthof   p179-1888

              Verhaal van het Baggaarthof dat geteisterd werd door veesterfte.  De hoeve werd verlaten en is in 1944 afgebroken.

 

459        DE BRANT, Luc ; TIREZ, Luc : Waterputten uit de ijzertijd   p.189-191

              Uittreksel uit het jaarverlag van de Archeologische Dienst Waasland over de opgravingen aan de Kluisemolen te Sint-Gillis.

 

460        MASSE, Arthur : M’nheer   p.192-203

              Beschouwingen over het paard M’nheer, paard van de familie Massé voor WO II.

 

461        Schenkingen   Ereleden   p.204

 


 

Jaargang 17   (1998)

 

462        TIREZ, Luc : De kerk in het midden   p.1-2

              Inleiding bij het dubbelnummer over de H. Kruiskerk. Ter gelegenheid van de voltooiing van de restauraties. 1ste en 2de nummer jrg. 17

              Illustratie omslag, Ivo Dewulf

 

463        ROLLIER-RUELENS, Yolande : Monseigneur Triest te Stekene : De visitatieverslagen van bisschop Triest   p.3-17

              Vertaling uit het latijn van de visitatieverslagen van mgr. Triest over Stekene. Geplubiceerd in het Itinerarium visitationum Antonii Triest episcopi Gandavensis door Michel Cloet.

 

464        DE BRUYNE, Bart : De bouw van een zijbeuk langs de marktzijde in 1686   p.18-20

              Relaas van de vergrooting van de H. Kruiskerk in 1686 aan de hand van de lastenboeken, bewaard in het Rijksarchief te Beveren.

 

465        BUYSE, John : Beeld van de Heilige Ambrosius   p.21-22

              Over de stichting van de gilde van Sint-Ambrosius te Stekene in 1736.

 

466        THIRON, Jackie : De zonnewijzer op de H. Kruiskerk   p.23-29

              Beschrijving van de zonnewijzer van landmeter J.F. De Bruyn 1773 en een verwijzing naar de families Van Goethem en De Bruyn.

 

467        BUYSE, John : Pastoor Van den Berghe op gedenkstenen   p. 30-34

              Beschrijving van de gedenksteen in de H. Kruiskerk en aan de Oude Vierschaar te Wachtebeke.

 

468        DE BRANT, Guy : Broederschappen : In de Heilig Kruiskerk van Stekene   p.35-41

              Het Broederschap van het Allerheiligste Sacrament, 1782 tot 1838.

 

469             TIREZ, Luc :

Een groeiende parochie : Pastoor Longueville en architect Serrure   p.42-62

Een ontwerp tot vergroting van de kerk door architect Serrure in 1861. Ontwerp, dat niet werd uitgevoerd. Met uittreksels van de plans.

 

470             TIREZ, Luc :

              Honderd jaar geleden : De verbouwingen aan de Helig-Kruiskerk   p.63-86

              De verbouwing van de kerk naar ontwerp van architect J. Goethals en verbouwd door Camiel Cortebeek. Met ontwerptekening van een biechtstoel door J. Goethals.

 

471        BUYSE, John : Bibliotheek pastoor Annaert   p.87-88

              Pastoor Annaert als publicist over streek- en familiegeschiedenis.

 

472        DEWULF, Ivo : Pastoors begraven in Stekene   p.89-91

              Beschrijving van de rustplaats van : Cyrillus Paquay, Joannes De Kesel, E. Van Cauwelaert, Omer De Bruyne, Emiel Van Hulle, Aloïs Geeraert, Theo Rombaut, Petrus Longeville en Frans Annaert.

 

473        VAN GOETHEM, Eddy : De kruisweg   p.93-96

              De kruisweg van de H. Kruiskerk, geschilderd in 1903 door Leo Steel, ° Stekene.

 

474        TOLLENAERE, Adrienne :

              Wonen onder de kerktoren : Met zicht op de markt   p.97-109

              Beschrijving van de bewoners van de markt tijdens de periode 1940-1950 met de samenstelling van de gezinnen.

 

475        DE BRANT, Luc : Tekens in en rond het kerkgebouw   p.110-120

              Beschrijving van de beschilderingen in de H. Kruiskerk aangebracht in 1952 door Clement De Trazegnies.

 

476        VERVAET, Roger : Herrezen Kerk   p.121

 

477        DULLAERT, Luc : Pastoors en onderpastoors : 1897 – 1997   p.122-147

              Lijst met de pastoors en onderpastoors die benoemd werden in de H. Kruisparochie te Stekene.

 

478        PERSOON, Wim : Rond het altaar van Sint-Jozef   p.148-153

              Bedenkingen voor het altaar van Sint-Jozef

 

479        DEWULF, Ivo : Huidige restauratie H. Kruiskerk   p.154-160

              Beschrijving van de restauratiewerken uitgevoerd van 1995 tot 1998.

 

480        TIREZ, Luc : 1998   p.161

              Inleiding bij het 3de nummer jrg. 17

 

481        DE BRUYNE, Jan : De helden van Stekene   p.162-178

              Overname van A. Hans kinderbibliotheek nr. 133 "De helden van Stekene". Een verhaal over de Boerenkrijg.  Met biografie Abraham Hans.

 

482        DE BRANT, Luc : De Boerenkrijg in het Waasland : verslag van de gebeurtenissen rond de Boerenkrijg in het noorden van het Waasland   p.179-220

              Verslag van gebeurtenissen in hetWaasland van 3 oktober 1797 tot juli 1800. Met speciale aandacht voor de gebeurtenissen te Stekene op 26 oktober 1798

 

483        TIREZ, Luc : Nooit zulk een schoon schip, of het heeft eene pomp   p.221-222

              Inleiding bij het 4de nummer jrg. 17

 

484        DE BRANT, Guy : E.H. Petrus Van de Vijver : pastoor van Koewacht   p.223-227

              Petrus Van de Vijver, pastoor van de parochie Koewacht van 1972 tot 1975 en van 1977 tot 1998.

 

485        MASSE, Arthur : Jozef De Jonghe alias Tzef De Kiste   p.228-235

              Jozef De Jonghe, schaarslijper uit Stekene.

 

486        THIRON, Jackie : Geslaagde restauraties : in de provincie Oost-Vlaanderen   p.236

              De kapel van O.L.V. Onbevlekt ontvangen op Brugstraat / Bosdorp, bekroont door het Verbond voor Heemkunde in Oost-Vlaanderen, omwille van haar restauratie.

 

487        DEWULF, Ivo : Uit het Stekens woordenboek   p.237-238

              Kallebout, veirkenskruid, tingel, dokkelblaren, mammelokken, kranenbek, hoepetoep, tik-takskes, hondsdulle, gjeist, jossemienen en wrattekruid.

 

488        DE BRANT, Guy : Keizerinne van Oostenrijk   p.239-241

              Volkslied verschenen in de Gazet van Stekene op 25 september 1898 naar aanleiding van de moord op Keizerin Elisabeth van Oostenrijk ons bekend als Sisi.

 

489        DE BRANT, Guy :

              Voor en na honderd jaar : de herdenking van de Boerenkrijg in 1898   p.242-251

              De viering 100 jaar Boerenkrijg weergegven in de Gazet van Stekene in 1898 en de herdenking van de Boerenkrijg te Stekene op 24 oktober 1998.

 

490        BUYSE, John : Het schilderij van Amelberga Truyman : Ontstaansgeschiedenis en restauratie in woord en beeld   p.252-253

              Besluit van de gemeenteraad van Stekene van 4 april 1893 tot bestelling van een schilderij bij Carolus Johanes Baerwaldt over de gebeurtenissen te Stekene van 26 oktober 1798.

 

491        BOUTTENS, Bettina, : Beknopt verslag van de restauratie en conservatie van het schilderij van juffrouw Amelberga Truyman te Stekene   p.254-263

 

492        Schenkingen – Ereleden   p.264

 

 


 

Jaargang 18  (1999)

 

493        TIREZ, Luc : Over een haas die met Pasen eieren brengt   p.1

              Inleiding bij het 1ste nummer jrg. 18

              Illustratie omslag euzie Hinnestraat, 13 door Ivo Dewulf

 

494        THIRON, Jackie : De Sandersbrug te Stekene   p.2-5

              Sandersbrug, brug over de Vaart van Stekene op de Heikant

 

495        VAN DRIESSEN, Harry : Van Aaronsoren tot Zwijnsoren : Inleiding bij een reeks over Vlaamse volksnamen vanplanten   p.6-9

  Illustraties, Hilde Meersschaert

 

496        VAN HOEIJ, Albert : Florent Verschueren – 76218   p.10-24

              Florent Verschueren °Stekene 18 maart 1900.  Politiek gevangene te Buchenwald.

 

497        THIRON, Jackie : Het handboek van de familie Van Goethem te Stekene   p.25-34

              Handboek van de familie Van Goethem 1788 tot 1815. Wordt bewaard in het gemeentehuis van Stekene.

 

498        DE BRUYNE, Bart : Fijfer & Trom in het Vlaamse land : boekbespreking   p.35-36

              "Fijfer & Trom" van Wim Bosman verschenen bij de muziekuitgeverij Alamira. Met aandacht voor het Stekense piepelmuziekje.

 

499        TIREZ, Luc : Geen beter reisgeld dan de kunst   p.37

              Inleiding bij het 2de nummer jrg. 18

 

500        TIREZ, Luc : Liber memorialis :

              De notities van pastoor Cyriel Damiaan Paquay (1893 – 1899)   p.38-51

              Cyriel Paquay, pastoor te Stekene van 1893 tot aan zijn dood in 1911.

 

501      VAN DRIESSEN, Harry : Vlaamse volksnamen van planten deel 2 : "Mooie kerstlelies en begijnkappen" dachten de paters en zij kweekten duivelinnen en spinnenkoppen in hun tuin   p.52-54

            Illustraties, Hilde Meersschaert

 

502        MASSE, Arthur : Middenstand 75 jaar verenigd te Stekene   p.55-63

              De gelegenheidstoespraak ter gelegenheid van de tentoonstelling 75 jaar middenstand.

 

503        KreuzenEUZIE : nieuwskrantje   p.64

              Nieuwe layout. Tentoonstelling Middenstand. Sint-Jansvuur. Honderdjarigen.

 

504        TIREZ, Luc : Die ene waarheid   p.65

              Inleiding bij het 3de nummer jrg. 18

 

505        TIREZ, Luc : Liber Memorialis :

              De notities van pastoor Cyriel Damiaan Paquay (1900 – 1911)   p.66-84

              Cyriel Paquay, pastoor te Stekene van 1893 tot aan zijn dood in 1911.

 

506        VAN DRIESSEN, Harry : Vlaamse volksnamen van planten deel 3 : Beginnen donkerwolken op te doemen, stook dan vlug uw donderbloemen!   p.85-86

              Illustraties, Hilde Meersschaert

 

507        DE BRUYNE, Bart : Nootietie van tsterven van mijne ouders : Bijdrage tot de familiegeschiedenis van de familie Vercauteren – Van Hoeye   p.87-89

              Vercauteren – Van Hoeye gehuwd in augustus 1716.

 

508        BLANCQUAERT, Jacky : Het Excuus van Staf De Clerq   p.90-91

              VNV-leider Staf De Clercq op 9 mei 1940 te Klein-Sinaai

 

509        KreuzenEUZIE : nieuwskrantje   p.92

              Reynaert weer te Stekene. Stekense feestmarkt. Koorjubeleum, 10 jaar Muzenisse. Dansatelier.

 

510        TIREZ, Luc : Gezelle, hebt gi Tinel gezien?   p.93

              Inleiding bij het 4de  nummer jrg. 18

 

511        TIREZ, Luc : Liber Memorialis :

              De notities van pastoor Karel Van Wambeke   p.94-100

              Karel Van Wambeke ° Geraardsbergen, pastoor te Stekene van 1886 tot 1893.

 

512        CERPENTIER, Valère : Witte wanten   p.101-102

              Over de handschoenen van een Duits officier in 1940.

 

513        BUYSE, John :

              Begijnen uit onze gemeente in het Groot Begijnhof te Sint-Amandsberg   p.103-107

 

514        VAN DOOREN, Georges : Een derde steen voor Lauwers : Nog een nakomer van 200 jaar boerenkrijgherdenking   p.108-112

              Een gedenksteen voor Benedictus Lauwers, gevonden in het Klein-Seminarie te Sint-Niklaas.

 

515        VAN DRIESSEN, Harry : Vlaamse volksnamen van planten deel 4 : "da kruid ken ik" sprak den duvel…en hij vaagde zijn gat met nen tingel!   p.113-114

              Illustraties, Hilde Meersschaert

 

516        MASSE, Arthur : Het Stekense luchtruim geschonden : Over vliegveld, vliegtuigen en vliegshow   p.115-119

              Een vliegshow te Stekene in 1947.

 

517        KreuzenEUZIE : nieuwskrantje   p.120

              d'EUZIE documentatiecentrum en museum, namen van schenkers. Lijst ereleden 1999. Herman Heyse-lezing. Reynaerttentoonstelling. Lezersbrieven.

 


 

Jaargang 19 (2000)

 

518        TIREZ, Luc : Vooruitgang of digitaal analfabetisme   p.1

              Inleiding bij het 1ste nummer jrg. 19

              Illustratie omslag euzie Bormte, 125 door Ivo Dewulf

 

519        BUYSE, John : De Stekense neger : James Laroche France alias Francis   p.2-7

              James France, ingeschreven te Stekene op zeven mei 1904.

 

520        TIREZ, Luc : Een stukje genealogie Van Schaverbeke   p.8

              Guilliame Van Schaverbeke, gehuwd met Catharine Verbeke in 1568.

 

521        VAN ROEYEN, Jean-Pierre : Een middeleeuwse pottenbakkerij aan de verkeerswisselaar te Kemzeke   p.9-10

              Over de archeologische opgravingen op de Trompe in 1999.

 

522        BUYSE, John : Pastoor Serigiers' bidprentje   p.11

              Franciscus Serigiers, overleden te Stekene op 3 oktober 1832.

 

523        PERSOON, Wim : De lindeboom is weg, leve de lindeboom : Herinneringen uit de periode 1950-1960   p.12-19

 

524        THIRON, Jackie : Kroniek van een zieke lindeboom   p.20-22

              Over de lindeboom aan de Verkenstraat – Nachtegaalstraat.

 

525        VAN DRIESSEN, Harry : Vlaamse volksnamen van planten deel 5 : "Zwaaien met je tovervorken… geeft je een nieuw jaar zonder zorgen!"   p.23-25

              Illustraties, Hilde Meersschaert

 

526        DHONDT, Boudewijn : Vlaamse kermis in 1946   p.26-27

              Groepsfoto genomen tijdens de Vlaamse kermis te Stekene in 1946.

 

527        KreuzenEUZIE : nieuwskrantje   p.28

              Documentatiedentrum. Website over Stekene. Filip en Mathilde. Een CD van de harmonie 'De Ware Vrienden'. Reintje Vos 30 jaar. Midzomerwandeling. Aanvulling. Lezersbrieven.

 

528        DE BRUYNE, Jan : That's in a name   p.29

              Inleiding bij het 2de nummer jrg. 19

 

529        DE BRANT, Luc :

              Het wapen van Stekene : betekenis, heraldiek en iconografie   p.30-35

              Over de oorsprong, afbeelding en de kleuren van het wapenschild van Stekene.

              Met beschrijving van een zegelafdruk door Boudewijn Dhondt.

 

530        DHONDT, Albert : De Achtiendaagse Veldtocht Mei 1940   p.36-56

              Dagboek van Albert Dhondt, onderluitenant bij het 2de Gidsenregiment. Het is de beschrijving van zijn veldtocht, beginnende in Opitter, de slag van Zelzate en de overgave op 28 mei.

              Aantekeningen en illustraties door Boudewijn Dhondt

 

531        BUYSE, John : Meer Begijnen   p.57

              Aanvulling op het artikel Begijnen uit onze gemeente in het Groot Begijnhof te Sint-Amandsberg in d'EUZIE 18de jrg. Nr. 4

 

532        BUYSE, John : Sint-Jorisgilde te Stekene : Ontstaan ontdekt   p.58-59

              Over een brief van 21 december 1501waarin de Sint-Jorisgilde wordt erkend door Filips de Schone, hertog van Bourgondië.

 

533        KreuzenEUZIE : Nieuwskrantje   p.60

              Tentoonstelling 'Stekene en het Waasland aangekaart'. Sint-Jansvuur. Bezoeken aan de Heilig-Kruiskerk. Landbouwmuseum Stekene. Boek 'Herinneringen aan Stekene' van Luc Dullaert. Cultuurprijs 2000.

 

534        DE BRUYNE, Jan : Broeder Florentinus   p.61

              Inleiding bij het 3de nummer jrg. 19

 

535        TIREZ, Luc :

              Liber Memorialis : De notities van pastoor Pieter Longueville – deel 1   p.62-69

              Liber memorialis van juli 1861 tot 1876. E.H. Pieter Longueville werd geboren te Maldegem, was onderpastoor te Aalst. Hij werd pastoor in de H. Kruiskerk te Stekene van 1861 tot aan zijn overlijden in 1885.

              Illustratie, Boudewijn Dhondt

 

536        VAN DRIESSEN, Harry : Vlaamse volksnamen van planten deel 6 : "Troost"…voor wie al eens op de sukkel is   p.70-72

              Illustraties, Hilde Meersschaert

 

537        BUYSE, John : Bibliotheek Pastoor Annaert   p.73-84

              De inventaris van de veiling van het roerend goed uit de nalatenschap van Pastoor Annaert.

 

538        VAN DOOREN, Georges :

              Beroepen in de Stekense volkstelling van 1796 : Stekene einde 18e eeuw   p.85-91

 

539        KreuzenEuzie : Nieuwskrantje   p.92

              Landbouwmuseum Stekene. In memoriam. Schaduw van de lente, boek Roger Vervaet. Tentoonstelling 'Op zoek naar Sint Jakobus de Meerdere in Kemzeke".

 

540        DE BRUYNE, Jan : Het derde millenium   p. 93

              Inleiding bij het 4de nummer jrg. 19

 

541        DE VOGELAER, Angèle :

              Kwartierstaat en stamreeks van Angèle De Vogelaer   p.94-104

              De Vogelaer, brouwersfamilie te Stekene.

 

542        MASSE, Arthur : Kerstmis '45   p.105-106

              Verhaal over driekoningenzingen.

              Illustratie, Ivo Dewulf.

 

543        DULLAERT, Luc : Driekoningen…ze worden zeldzaam…   p.107-111

              Driekoningenzingen in de wijk Hellestraat rond 1960.

 

544        VAN DRIESSEN, Harry : Vlaamse volksnamen van planten deel 7 : "Ons-Heren-Traantjes met wat wijn, verdrijft des adders fel venijn"   p.112-114

              Illustraties, Hilde Meerschaert.

 

545        Oud nieuws : 1789-1802   p.115

              Aanvulling van pastoor Annaert op zijn kroniek "Stekene en zijne kerk". Periode 1789-1802.

 

546        VERVAET, Roger : Huis naast het heldendom   p.116

 

547        DE BRANT, Guy : Stekene en zijne kerk : personenregister   p.117-123

              Personenregister op de kroniek van pastoor Annaert "Stekene en zijne kerk", uitgegeven in 1898.

 

548        KreuzenEUZIE : Nieuwskrantje   p.124

              Schenking van een fragment van een vloer uit de voormalige Boudeloabdij. Ereleden 2000. Schenkingen 2000. Ons oorlogsverleden, licentiaatsthesis van Puck Verstraeten.


 

Jaargang 20 (2001)

 

549        DE BRANT, Luc : De Stekenese Wolf   p.1

              Inleiding bij het 1ste nummer 20ste jrg.

              Illustratie omslag, euzie Oost-Eindeken 40: Ivo Dewulf

 

550        THIRON, Jackie : Van Prochiehuys tot Gemeenthuis : Bijdrage tot de geschiedenis van de gemeentehuizen van Stekene   p.2-19

              Gemeentehuis van Stekene gebouwd in 1882, uitgebreid met een nieuwe vleugel in 1994 en restauratie van het oudste gedeelte in 2000

 

551        TIREZ, Luc :

              Liber Memorialis : De notities van pastoor Longueville – deel 2   p.20-23

              Liber memorialis van mei 1876, het verslag aan bisschop Bracq zoals bevolen in de prosynodale congregatie van 30 mei 1876. Deel I zie nr. 535.

 

552        VAN GOETHEM, Albert : Vliegtuigcrash te Stekene op 9 oktober 1943   p.24-27

              Over het neerstorten van een Havilland Mosquito van de RAF. De beide piloten, Edgar William Peter Court en Jack Braithwaite Sands kwamen om het leven.

 

553        DULLAERT, Luc : Van big tot spek : Het thuisslachten vroeger,   p.28-35

              Over het thuisslachten zoals het tot over een tiental jaren te Stekene gebeurde. Met getuigenis van de slachters: Abert Van Goethem, Joep Buysrogge, Leon Dullaert en Marcel Verdurme.

 

554        DE BRANT, Luc : De Kogge   p.36-37

              Over de kogge die te Doel werd opgegraven in september 2000 bij graafwerken aan het Deurganckdok.

 

555        MIECHIELSSENS, Raphaël : Duivengedicht   p.38-39

              Gelegenheidsgedicht opgedragen aan Jozef Van Hoye, winnaar van de kampioenvlucht voor de liefhebbers van 't Eindeken in 1937.

 

556        KreuzenEuzie : Nieuwskrantje   p.40

              Documentatiecentrum. Open kerk. Sintjansvuur. Stekense mengelingen – tentoonstelling in het Oud-Station. Dansatelier Reintje Vos. Heraldiek.

 

557        DE BRUYNE, Jan : Waar men gaat langs Stekense wegen   p.41

              Inleiding bij het 2de nummer jrg. 20

 

558        TIREZ, Luc :

              Vrij en Blij : Het wel en wee van een dorpsfanfare in Kemzeke   p.42-67

              Muziekmaatschappij Vrij en Blij, 1953-1969.

 

559        BUYSE, John :

              Omtrent de miraculeus genezen Judoca Dierkens (1749-1823)   p.68-70

              Ex-voto schilderij van Judoca Dierkens in de kapel van O.L.Vrouw ter Warande te Sint- Winkel

 

560        THIRON, Jackie : Mond- en klauwzeer onder het hoornvee in de 18de eeuw   p.71-73

              De 18de eeuwse wetgeving ter bestrijding van ziekten bij het vee.

 

561        DE BRANT, Luc : Sintjansvuur   p.74-76

              Over de oorsprong van de feesten rond het Sintjansvuur.

 

562        VAN DRIESSEN, Harry : Vlaamse volksnamen van planten deel 8 : "Wat is het leven schone… onder de sint-Pieterskrone"   p.77-78

 

563        DE BRANT, Guy : De zilveren Sint-Sebastiaan opnieuw te Stekene   p.79

              De handbooggilde Sint-Sebastiaan uit Stekene won in september 2000 het 75ste kampioenschap van België, en bracht zo de wisseltrofee "De Eeuwigdurende Challenge Albert" voor één jaar naar Stekene.

 

564        KreuzenEUZIE : Nieuwskrantje   p.80

              Open Kerk. Open Monumentendag. Documentatiecentrum. Kruisplanting, herplaatsen van een kruis op de plaats waar in 1943 een RAF toestel neerstortte. Het Landbouwmuseum. Sintjansvuur. Vereeckenorgel te Sinaai.

 

565        DE BRUYNE, Jan : Bekende Stekenaren   p.81

              Inleiding bij het 3de nummer jrg. 20

 

566        DHONDT, Boudewijn : Victor Leemans : Terugblik bij een geboortedag   p.82-97

              Victor Leemans ° Stekene 21 juli 1901. Secretaris-generaal Economische zaken en Buitenlandse handel tijdens WOII, senator 1949 tot1971, 1965 voorzitter van het Europees Parlement.

 

567        PERSOON, Willem : Broeder Gabriël leerde zijn volk tuinieren   p.98-102

              Broeder Gabriël, Josephus Augustinus Sorgeloos, broeder te Stekene van 1912 tot aan zijn dood in 1974.

 

568        MASSE, Arthur : Herinneringen aan broeder Gabriël   p.103-105

 

569        DEWULF, Ivo : Uit het Stekens woordenboek : vogels (1)   p.106

              Blaa wuitak, spielutten, peirdewachterken, piele, panneschijter, djaklijster.

 

570        MASSE, Arthur : Vertrouwd dorpsgezicht verleden tijd   p.107-111

              Mijmeringen bij het verdwijnen van twee cafés op de hoek van de Molenbergstraat.

 

571        KreuzenEUZIE : Nieuwskrantje   p.112

              De Stekense Volkskalender. Documentatiecentrum "Marcellijn Dewulf". Stekense kerkengel terug, engel van de preekstoel, ontvreemd in 1999, opnieuw in de preekstoel geplaatst in juli 2001. 75 jaar volkstuinen.

 

572        DE BRUYNE, Jan : Goed gevonden   p.113

              Inleiding bij het 4de nummer jrg. 20

 

573        TIREZ, Luc :

              Liber Memorialis : De notities van pastoor Longueville – deel 3 p.114-116

              Antwoord van pastoor Longueville op de vragen van bisschop Bracq betrefende de organisatie en de vroomheid binnen de parochie. Deel I & II zie nr. 535 & 551

 

574        DE BRANT, Luc : Over de betekenis van de naam 'Stekene'   p.117

              Stekene – Stekel – stilstaand, kleverig water

 

575        VAN HOEY, Albert : "Boodschap goed aangekomen" : Een getuigenis uit de tweede wereldoorlog          p.118-123

              Persoonlijke getuigenis van Albert Van Hoey over zijn verblijf in de Duitse gevangenissen in België en zijn transport naar Duitsland.

 

576        MASSE, Arthur : Mieleken Den Bult   p.124-129

              Verhaal over Mieleken Ben Bult, Emiel Van Driessche °Stekene 2 juni 1886.

              Met een aanvulling door Boudewijn Dhondt.

 

577        DE SMEDT, Christiaan : De Ballade van het spook : Van Spoken en andere rare dingen in de Kiekenhaag   p.130-132

              Over de persoonlijke ervaringen van Christiaan Desmedt met klopgeesten. Met lied.

 

578        MASSE, Arthur : Een Stekens kerstverhaal   p.133

              Een verhaal over Tsjef de Kiste, Jozef De Jonghe ° Stekene 1 maart 1880.

              Zie nr. 485

 

579        DHONDT, Boudewijn :

              Sporen van Boudelo : Archeologische vondsten aan de Zwananhoek   p.134-136

              Over de acheologische vondsten van steenkapper Siegfried Rooms  te Stekene.

 

580        , Harry VAN DRIESSEN: Vlaamse volksnamen van planten deel 9 :

               "…als verliefde vryers met popekronen, die des avonds of bij nachte naar hunne vrysters gingen "   p.137-139

              Populieren en wilgen. Illustraties, Hilde Meersschaert

 

581        BUYSE, John : Sleutel tot raadsel gevonden   p.140-141

              De deurpartij van het oude gemeentehuis van 1771, teruggevonden in de Stadionstraat. Illustratie, Jackie Thiron en Boudewijn Dhondt

 

582        DULLAERT, Luc : 't Is weg : Mijmeringen bij een bezoek van de Sint   p.142-143

              Bedenkingen over het verdwenen Kolenkot van de wijkschool in de Hellestraat.

 

583        KreuzenEUZIE : Nieuwskrantje   p.144

              Documentatiecentrum "Marcellijn DeWulf". De voorouders van Generaal George Washington Goethals, bouwmeester van het Panamakanaal (1858-1928). Herman Heyselezing. Rudolf Steel. Opzoeking, identificeren van een voorwerp.