Heemkring   Stekene                

Stekene  Kemzeke   Koewacht KL-Sinaai  Hellestraat

 

Google
 
                                                                             

www.deuzie.be © <lucdebrant@deuzie.be>

 

 

SECLEERS

Door: René van Winsen.


 

De oudste generaties van de familie (Van) Secleers uit Schellebelle en Overmere-Uitbergen en de verbinding met de familie Secleers met het grensgebied Waasland en Hulsterambacht. (1 steversie april 2021, 2de versie februari 2023)

 

Door: René van Winsen (rvwinsen@gmail.com)

 

De familie (Van) Secleers (Seckeleers/Sikkelerus) is een vrij kleine familie die leefde in de eerste helft van 17de eeuw op het grensgebied van het Waasland (Stekene, Sint-Gillis-Waas) en Hulsterambacht, de oudst bekende namen aldaar waren Hector, Olivier, Hieronimus en Petronella. Ik zoek al vele jaren naar hun familieband. Dit is een zoektocht naar nieuwe familie verbanden en hun mogelijke voorvader afkomstig uit de omgeving Schellebelle en Overmere-Uitbergen. De vroegste vermelding begint in Schellebelle, daarna met het veer over de Schelde naar Overmere-Uitbergen en het grensgebied Waasland-Hulsterambacht.

 

In deze update een onbekende zoon in Antwerpen nl Peeter (zv Hector en Maria Jacobs)

                        Joos van Secleers getrouwd met Cornelia Moenen en hun gezin

                        Hector van Secleer overleden vóór november 1569 ipv voor 1571.

                        Maria Jacobs overleden na 1650!

©Niets mag worden overgenomen en gepubliceerd zonder toestemming van de auteur.©

 

 

 

 

 

 

De oudste generaties van de familie (Van) Secleers uit Schellebelle en Overmere-Uitbergen en de verbinding met de familie Secleers met het grensgebied Waasland en Hulsterambacht. (update februari 2023)

 

Door: René van Winsen (rvwinsen@gmail.com)

 

De familie (Van) Secleers (Seckeleers/Sikkelerus) is een vrij kleine familie die leefde in de eerste helft van 17de eeuw op het grensgebied van het Waasland (Stekene, Sint-Gillis-Waas) en Hulsterambacht, de oudst bekende namen aldaar waren Hector, Olivier, Hieronimus en Petronella. Ik zoek al vele jaren naar hun familieband. Dit is een zoektocht naar nieuwe familie verbanden en hun mogelijke voorvader afkomstig uit de omgeving Schellebelle en Overmere-Uitbergen. De vroegste vermelding begint in Schellebelle, daarna met het veer over de Schelde naar Overmere-Uitbergen en het grensgebied Waasland-Hulsterambacht.

 

In deze tweede update (februari 2023):

Joos van Secleers fs Hector (1.2)

Hans erfgenaam van Hector (1.3)

Jooaebsim van Secleers (2d)

Peeter van Secleer, kopergraveur in Antwerpen en Rome (zie 5.7.1)


 

In de eerste update (april 2021) een onbekende zoon in Antwerpen nl Peeter (zv Hector en Maria Jacobs)

                        Joos van Secleers getrouwd met Cornelia Moenen en hun gezin

                        Hector van Secleer overleden vóór november 1569 ipv voor 1571.

                        Maria Jacobs overleden na 1650!

 

 

De Secleers in Schellebelle

1. Hector van Secleers

Hector werd rond 1500 geboren. Hector vind ik terug in het renteboek van Schellebelle47 van de familie Bette als zijnde de vader van Hector.

Hector kreeg een zoon Hector geboren rond 1530:

1.1. Hector van Secleers

Hector werd geboren rond 1530 hij overleed voor november 156964, hij was getrouwd met Lievine Somers, zij overleed na 1571.       

Hector vinden we terug in het renteboek van de familie Bette47. Dit boek start in 1532, maar is door afwezigheid van data niet te achterhalen wanneer de volgende eigenaar het land overnam:

Iyb(id)em Gill(i)s aechten – van h(alf) dach(want) lands op den crom(men) ham

met een hende anden schelden

Tot hendric aechtten fg gill(i)s metten zyn(en)

Tot haector van secleer fg haectors by coop

Tot jan van secleer fg hectors by versterfte

Act(um) 29e mey 1576

 

De interpretatie is als volgt: het stukje land genaamd ‘op den krommen ham met een hende aan de schelde”, een half dagwand groot werd eerst verpacht (ca 1532 dus) aan Hendrick Aechten, zoon van Gillis en met zijn familie. Daarna ging het over aan Hector van Secleer (zoon van Hector). Na het overlijden van Hector ging het land over aan Jan van Secleers (de zoon van Hector). Het laatste staat gedateerd als 29/5/1576. (met dank aan Karel De Jaeger, Heemkring Schellebelle)

In hetzelfde boek vinden we 2 behuisden steden (2 woningen) aan het Veer in Schellebelle. Die huisjes behoorden in chronologische volgorde toe aan Ghijselbrecht Maes, daarna Pieter vandenAbeele, dan bij koop aan Hector Secleers (er staat ‘Versicler’) zoon van Hector en tenslotte weer aan Jan, de zoon van Hector, in 1576:

Ghisele Maes tot Pieter Vandenabeele

-van twee behuyse stede staen(de)                                                                                       iiij g

Op tfeer te scellebelle groot lxxxvj Roe

lands tot Hectoor Versicler fg Hactors by coope                                                                 ij g

Tot Jan van Secleers fg Hectors den 20 mey a(nn)o 1576

 

Hector was getrouwd met Lievine Somers. Ik kom haar tegen in de penningcohieren van Schellebelle uit 157146 als zijnde de weduwe van Hector van Secleers. Er staat:

Lievina Somers w(eduw)e van Hector van Secleers gheeft over haer stede gheleghen op den haert

met een huys d(aer) op staen(de) groot een h(alf) dach(wan)t ts(iae)rs (volgt de prijs)

                De selve nogh een half bunder weede op de ghote ghenaempt den crom(m)en ham

ghelt tsiaers (volgt de prijs)

De selve noch een out half bund(er) lans op de ghote ts(iae)rs (volgt de prijs)

 

Lievine Somers kom ik daarna tegen in een procedure als gedaagde met Hans Pollet als

eiser 64.

 

In de penningboeken van Schellebelle46 kom ik ook nog de volgende personen tegen:

Jasper, Pieter en Jan. Zijn zij de zonen van Hector (1.1)?

2a Jasper van Secleer (zoon van?)

Jasper geboren rond 1530, hij was getrouwd met een onbekende vrouw en hij overleed voor 1574. In de penningcohieren van Schellebelle46 uit het jaar 1571 vindt ik het volgende:

Jasper van Secleers haut in pachte van Lauwer van Dooreslaeghe een half bunder meersch

Den selven haut nogh vanden hoors van meester Danneel ?

Die selve haut nogh bij pachte van Joanne Pauwels …. meersch geleghen in

Jasper gheeft over zijn behuijsde stede alzo die gheeft en gheleghen es gheleghen op de aert groot een dach …

 

In 1574 kom ik Jasper weer tegen in de penningcohier van Schellebelle:

Jasper van Secleers haut in pachte van Machiel van Huiweghen een gemet meers op de cromme ham.

Deselve van heer Jan van Wiele op walle beerghelen

 

Maar even verderop in dit register vind ik de erfgenamen van Jasper, is dit de vader van Jasper hierboven?:

 

Dhoors van Jasper van Secleers geven over haerlieder behuijsde stede groot een half dach

Nogh inden cleijne wallebocht een half dach

Nog een gemet lants opden bergh t over schelde

Nog op oostacker een half dach lants

Nog op bellecautre een half dach schooflants

Nog op roodonck op de beke een half dach lants 

 

1.2   Joos van Secleers, (zoon van Hector)

Joos fs Hector komt voor in het ferieboek66 van Schellebelle op 27 september 1570: hij moet rond 1530 geboren zijn: (met dank aan Guido Van der Eecken voor de transcriptie):

 

den xxvijen septembris 1570

            Jnstel

Simoen de rieck gaet te wette en(de) maect heesch met arrest ofte clachte ghedaen ten laste en(de) op alzulcken penn(inghen) toebehooren(de) dominic vander dict hebbende ghetraut de wedue jan de hooghe onbegrepen zynen juusten name als ten daghe van(de) areste rusten(de) waren onder joos van secleers f(iliu)s hectors zo hy joos ten zelven daghe duechdel(yck) bekende totter som(m)e van hondert guldenen ofte daerontrent / heesschen(de) danof iiij sch viij gr over de reste van x sch gr van aerbyde / versouckende de voorn(oemden) som(m)e van iiij sch viij gr ghewyst thebbene jn sh(eyse)rs handen met alle costen hiero(m)me ghebuert en(de) te ghebuerene / nemen(de) conclusie van wel ontf(anck)lic met p(ro)testatien bieden(de) prueve n(aer) style / simoen de rieck heeft jn zeker

ghestelt voor sheeren en(de) p(ar)tyen recht een half dach(wan)t lants op bruxken hoofacker zuyt west h(endri)c vervondelen noort de schelde Gillis bontinck p(rese)nteert hem over den ver(weerde)re en(de) schepenen consenteren hem copie ven heessche / ende ordonneren hem onthier ende dnaeste ghenachte zeker doene

 

Op 5 nov 1570 heeft Joos van Secleers de achterstallige meerspacht van zijn moeder betaald.66

Op 15 apr 1573 kom ik Joos tegen in een proces tegen Jan de Mol:

- Joos van Ceceleers tegen Jan de Mol over de betaling van 12100 stukken rijshout die Joos in zijn schip naar Uitbergen verscheept en gelost heeft.

 

1.3  Hans van Cekeleer: 28 october 1572 (zoon van Hector):
Idem (= Jacop de Vylder) tegen de Hans van Cekeleer, erfgenaam van Hector, over de betaling van 18 vaten koren66:

 

Jnstel

 

de selve jacop ghaet te wette en(de) maeckt heesch ten laste van(de) w(eduw)e en(de)

hooirs van hector van cekeleer gheRekens ghelts jeghens hans van cekeleer ghe

Rekent vij sch gr ende boven dien heescht noch ov(er) de leverynghe van cooren tot jaer lxxj van xviij vaeten dendermonsche maete ten xviij gr elck vat comt xxvij sch gr afslach alle betaelinghen daer op ghedaen en(de) heescht

costen

 

 

 


 

2b Pieter van Secleer (zoon van?)

Op 5 nov 1570 is er een zitting66 waarbij Pieter van Secleers achterstallige meerspacht betaald aan Pieter Dauwe. De originele tekst luidt (met dank aan Heemkring Schellebelle):

Pieter van secleers heeft hem laten condempneren ten proffyte van pieter dauwe jnde som(m)e van xvj sch gr van meerschpacht verschenen te kerssavont lxix onthier en(de) eender maent alslach alle duechdel(ycke) bewysen van betalinghe den xen pen(ninck) metg(aeders) jnde costen / actum by maninghe van lieven verneert over joos aechten meyer metg(aeders)

steven de pruyt / h(endri)c vervondelen h(endri)c aechten en(de) cornelis van

hove schepenen den ven van novembre 1570

 

Pieter werd geboren rond 1530 en overleed voor 1574. In de penningcohier van Schellebelle uit 1571:

Pieter van Secleers haut jn pachte lxxv roe(den) meersch ts(iae)rs (volgt de prijs) 

noch een h(alf) dach(wan)t lans ghelegh(e)n op belle cauter ts(iae)rs (volgt de prijs)

De selve noch xxviij roe(den) meersch gheleghen op de ghote ts(iae)rs (volgt de prijs)

 

Pieter van Secleers gheeft over syn stede gheleghen te belle op den aert metten huysen d(aer) op staen(de) groot een h(alf) ghemet ts(iae)rs (volgt de prijs)

 

In 1574 is Pieter overleden en was getrouwd, ik vind zijn weduwe (zonder naam vermeld ) als

De weduwe van Pieter van Secleers houdt in pachte van joncvr Van Boisron(?) lants op bellecauter en nog een stuk meersch

De weduwe van Pieter van Secleers geeft overhaer behuijsde stede groot een half dach

 

 

 

2c. Jan van Seckeleer (zoon van?) werd rond 1540 geboren .

          Jan vind ik niet terug in de penningcohier van Schellebelle uit 1571. Dus ik denk dat hij

          tussen 1571 en 1574 getrouwd is. In de penningcohier uit 1574 vind ik:

 

            Jan van Secleers houdt in pachte van Jonckvrouwe Levine van Nieulande een dacht meersch en hij heeft nog een “weede” van 2 gemeten “genaempt de de cromme ham”.

             Jan van Secleers geeft over en erven een weede groot twee gemeten genaempt de cromme ham

 

          En op 29 mei 1576 kom ik ene Jan van Seckeleer tegen in de Wettelijke passeringen van Overmere. Is hij dezelfde persoon als Jan fs Hector? Als er fs staat wilt dat meestal zeggen dat er nog ergens een Jan is, om onderscheidt te maken tussen deze twee.

          Tussen 1572 en 15781, verkoopt Jan van Seckeleer een pleijtschip aan Willem de Vos(?) voor 50 ponden vlaams:

 

             "Gheco~peert (Ghecompareert) voor mey(er) @ schepen(en) Jan van Seckeleer de welcke kende @ v(er)claerde deuchdelic vcocht hebben(de) Willem de Vos(?) een pleijtscip dwelcke de selve Willem berdt(?) deuchdelic ontfangen @ ghelevertzijnde. Des~ coop es ghedaen over een somme van vijftich ponden gro(ten) vlaems, welcke voornsomme hij van voon~t dese coope heeft belast @ belooft bij dese te betaelen met sess ponden grt vls. totte volle betaling daer af....".

 

Jan komt nog een keer voor in een stuk gedateerd 26 augustus 15782:

 

"Ghecompareert voor Jan Cabbeke meijere Martin van~(den) Broeck Jan Pijl @ (woord?) (woord?), Jan van Secleers doet zekere van bedrach van een L gr schel rente (iets bovengeschreven?) tot behoeve van Laureijs Jacops zijn~ hoijrs ~naercomenden op een behuisde hofstede gheleghen Huijtberghen @ plaetsl groot een dachwant, zuijt Lieven Dauwe,west Pieter van Hecke oost @noort sheeren strate de selve rente(?)woord? den iv meije anno xvi lxxiii, @ vschijn den 14 meije lxxix en~alzo voort actum xxvi augusti 1578 ter present~ alsvore met sheere(?) charter (in de kantlijn geschreven rente)

 

 

2d: Jooaebsim van Sicleer (zoon van?), werd geboren rond 1530(?), overleden na 1559

Jooaebsim komt voor in het renteboek van Eertbrugghe65 (een vrijheerlijkheid binnen Schellebelle), uit 1559. Jooaebsim is duidelijk geschreven in het originele stuk maar fonetisch lijkt het meest op Joachim.

 

Jooaebsim van siclee(r) ove(r) martyne swinnen van j dachw(an)t lants                                         

lettel min ofte mee(r) gheleghen up tfoxvelt                                                        ij d(eniers)

Te(netu)r Nicolas de zaleere

Te(netu)r de Co(ninclyke) ma(jestey)t bij confiscatie

T(enetu)r Jocus v(er)vynct als naeste bestaende

nu Pieter de pau bij coope

 

 

Daarnaast kom ik ook een paar vrouwen tegen:

 

3a. Geertruijt van Secleers (dochter van?), zij is rond 1550 geboren, ze was getrouwd met

Melis Tullens. Melis Tullens kom ik tegen in de penningcohieren van Schellebelle van 1574 maar niet in die van 1571.

 

Melis Tullens geeft over zyn stede metten huysen daer op staende groot een half dach(wan)t (volgt de prijs)

noch een dach(wan)t lants dwees teghen over de keercke van schellebelle ts(iae)rs (volgt de prijs) sch(ellingen) `        (grooten)

De zelve op bellecautre een gemet (volgt de prijs) sch gr

noch op bellecautre een dach(wan)t (volgt de prijs) sch gr

noch op roodacker ande beke in twee sticken een dach(wan)t en half vj sch gr

noch een dach(wan)t en half genaempt den beergh v sch gr

Tsamen (volgt de prijs)

 

Melis Tullens haudt in pachte van(de) kerke van Schellebelle op bellecautre in twee sticken lxxv roen ts(iae)rs (volgt de prijs) sch gr

noch van(de) hoors van Adriaen Bets den dryhoeck

mits noch een dach(wan)t meersch daer neven ts(iae)rs ixxx sch

Tsamen (volgt de prijs)

 

Op 6 maart en 19 maart 1608 verkoopt Melis Tullens “in huwelijk hebbende Geertruijt van Secleers” een aantal stukken land en zijn hofstede gelegen in Schellebelle bij de kercke groot een half gemet54.  

 

3b. Janneke van Sekeleres (dochter van?) werd rond 1580-1590 geboren, zij was getrouwd met Jacques de Vleesschauder fs Jacob. Op 13 juni 1614 verkopen zij een losrente aan Denijs van der Vinckt, poorter in Gent.

 

 

Het dorp Schellebelle met data uit 1658-1709, en de positie van de Bellecauter, hierboven een aantal keren genoemd.

 

 

RAG, Schellebelle; AR156 reg 253 (Bron 57)

 

 

 

 

 

RAG, Schellebelle; AR156 reg 253 (Bron 57)

 

 

 

 

De Secleers in Overmere-Uitbergen

In de penningcohieren van Uitbergen en Overmere over de jaren 1571 en 1574 kom ik de naam Secleers niet tegen. Komen ze dan toch oorspronkelijk uit Schellebelle? Ik vond de volgende personen in het oud archief van Uitbergen-Overmere:

 

 

4a Pauwels van Secleers (zoon van?)

Pauwels is geboren rond 1565: De volgende tekst is uit 1594, en ik denk dat hij rond de 30 jaar moet zijn geweest, maar ouder kan hij ook zijn geweest gelet op zijn beroep:

Pauwels kom ik tegen in de Ommestellingen en Reparties van Uitbergen en Overmere11:

 

"Nogh betaelt aen Pauwels van Secleers over dhelft van zijn aerbeijt van het legghen en~ maken van eene gote metter valduere, en t maken van~ dijck van dien(?) bijde sconijncx gote blijckens bij be? tot xvi P(onden) xviii g(rooten).

 

4b Joos van Secleers, (zoon van?) hij moet geboren zijn rond 1570 en overleed vóór 1602 en de weduwe van Joos komt voor als de “weduwe van Joos van Secleers” in de Ommestellingen en Reparties van Uitbergen tussen 1602 en 1607:

Ommestellingen en reparties: prijs: IIII v II s, 1602, Uitbergen.8 

Ommestellingen en reparties: prijs VII v X s, 1603, Uitbergen.8 

Ommestellingen en reparties: prijs: III v IIII s, 2 Okt 1603, Uitbergen.9 

Ommestellingen en reparties: prijs: XX s, 12 Jun 1604, Uitbergen.9 

Ommestellingen en reparties: prijs: III v IX s, 25 Okt 1605, Uitbergen.8 

Ommestellingen en reparties: prijs: III v X s, 16 Mrt 1606, Uitbergen.10 

Ommestellingen en reparties: prijs: V v VIII s, 6 Okt 1607, Uitbergen.9 

 

 

In de haardentelling3 over het jaar 1600 van de parochie van Overmere kom ik de naam Secleers niet tegen.

 

Het is moeilijk vast te stellen of de bovenstaande mannen eventuele broer of vader van elkaar waren en hoe hun relatie was met deze onderstaande mensen (nummers 5 t/m 11 worden verderop behandeld):

 

+          5 Hector van Secleers werd rond 1570 geboren. Hij stierf op 24 feb 16194 in Overmere.

+          6 Janneke van Secleers werd rond 1580 geboren. Zij overleed vóór 1 Sep 161026 in Overmere.

+          7 Hieronimus van Secleers werd rond 1585 geboren.

 

+          8 Joanna van Secleers werd rond 1590 geboren.

               9 Anna van Seclers. Onbekend wie de vader is. Zij overleed op 3 okt 1610 in Uitbergen5.

+        10 Olivier van Secleers werd rond 1595 geboren. Hij overleed na 1630.

+        11 Petronella van Secleers werd rond 1600 geboren. Zij overleed op 3 Apr 1662 in Hulst.

                         

  +          12 Joos van Secleers werd rond 1570 geboren. Hij was waarschijnlijk de zoon van Jan (2D).

                 Joos trouwde met 1) Cornelia Moenen63 . Cornelia stierf 4 januari 1620 in

                  Schellebelle.

Joos trouwde op 28 juni 1622 met 2) Elisabeth van Poucke in Wetteren en hij werd begraven op 30 juni 1631 in Schellebelle.

 

Joos kom ik tegen in de “verkoopcontracten van Schellebelle van d.d 2 apr 1609: Hij verkoopt een onbehuisde (hofstede? tekst en papier zijn beschadigd) aan Joos Ranst voor de som van 60 ponden grooten en 10 schellingen51  

Joos laat hier zijn handmerk achter;

 

 

RAG, Schellebelle, AR156 reg 79 (bron 51)

 

 

Joos kom ik tegen in het Leenhof van Dendermonde tussen 1600 en 160252

“Joos Siclers en Michiel van den Broucke voogden over de wezen van Jacob van Doorislare, zoon van Jacob, verhief leen leen in Berlare van negen dagwand Den Bierman genoemd palende aan Simon de Bruyne.

 

Joos was samen met Pieter van Roo voogd over de zoon van Jacques van Dooreslare fs Jacobs53 De zoon van Jacques heette ook Jaecques en zijn leeftijd wordt hier vermeld nl 26 of 27 jaren. (vanwege de latijnse schrijfwijze is niet duidelijk of er een 6 of 7 staat geschreven) (8 feb 1614).  

 

Joos kom ik tegen in een register van Overmere over het werk wat hij deed: “extract uuter rekening v parochien van Schellebelle en Wansele bij vorme van samen betaelt hebben tot onderhout en~ repatatien ghedaen aan de huijghe sluijse inde vargote….marty 1626”.18

Dit werk deed hij al verschillende jaren, er was o.a. een rekening gedurende 7 jaren voor de herstelwerken aan de Huijghe sluis gelegen in de “vargote” (vaargoot), en de dijk in Schellebelle en Wanzele. Kennelijk werden de kosten van deze sluis met de parochie van Schellebelle en Wanzele gedeeld. Deze sluis bestond nog in 1732 de positie van deze sluis is in een rekening van Schellebelle beter omschreven: “ Pr(ijsingh)e van becostinghe vande brugghe geleijt over de sloote van het huijghe sluijsken @ binnen de p(aro)chie van Schellebelle op de noortsijde van(de) Schelde die gemaeckt moet worden tusschen de p(aroch)ie van Uuijtberghen ende Overmeere ende de ghene van(de) voors~ p(aroch)ie van Schellebelle ende Wansele als volght59

                   

               

Joos was ook veerman over de Schelde48:

Wij Jan van Doorselaere en Gillis Lescon, fg Jans meesters schipmakers van onzen style verclaren ten versoecke van Elisabet van Poecke ende van Joos van Secleers afgaande veervrouwe van den veere van Schellebelle en Jan Beerten fg Jans aankomende veerman der zelve heer en prochie geprezen en geextimeert t’ hebben de ponte ende veerschip van de selven heere ende hebben bevonden de selve 2 respective stucken weerdig te weesen nu ter dezer tijdt in pronte ende gereede penningen de somme van 20 stuivers het stuck in oorconden der waarheyt hebben wij dezen ondertekend. 24 juni ende beste kennesse. Ut supra en was ….

Wij Elisabeth van Poecke ende van Joos van Secleers afgaande veervrauwe en Jan Beerten aencomende veerman van heere bovenschreven verclaeren thouden voor goed en vast en van thouden

voor goed vast en van weerden de bovenschreven prijsije in teecken der waarheyt hebben wij deze onderteeckent 23 juni 1632 ’t accordeert met zijn origineel naer voorgaende collatie bij mij als greffier Van der Borcht 1632

 

Joos Secleers was veerman die de pont (vervoer van wagens en dieren) en de schuit (vervoer van personen) bediende. Zijn echtgenote kon deze taak niet meer voortzetten en moest in de daaropvolgende maanden de overzet (veerdienst) overlaten aan Jan Beertens (zoon van Jan).

Helaas staat nergens vermeld wie de vader was van Joos Secleers, maar zeer goed mogelijk was dit Jan Secleers die in 1576 eigenaar werd van de huisjes bij het veer. Als Joos overlijdt in 1631 en hij was pakweg 60 jaar of zo dan is hij geboren rond 1570 en past hij qua leeftijd perfect in het gezin van Jan Secleers. Mogelijk hebben 3 generaties Secleers de veerdienst bediend: Hector (tot zijn overlijden ca 1576), zijn zoon Jan (tot ?), en Joos, de zoon van Jan tot aan zijn dood in 1631 (met dank aan Heemkring Schellebelle).

Joos kreeg met Cornelia Moenen de volgende 3 kinderen:

12.1 Katherijne Secleers x Arnold van Pottelbergh

12.2 Geerdijne x Gerard Braeije63

12.3 Joanna x Laurentius Borm

5.    Hector van Secleers werd rond 1575 geboren. Hij stierf op 24 Feb 1619 in Overmere4.

         Is Hector ook een zoon van Hector (zie nr 1.1)?

 

Hector trouwde met Maria Jacobs (Maijken) vóór 1603. Maria is geboren rond 1580 en overleed na 1650.

 

De doop en trouwboeken van Overmere beginnen pas in 1616, de vraag is: Wanneer is Hector getrouwd met Maijken Jacobs? Op zoek in het oud archief van Overmere en Uitbergen kwam ik bij de belastingboeken terecht nl. de Ommestellingen en Reparties van Overmere en Uitbergen. Deze beginnen al in 1593 met een hiaat tot 1599. Zoekende in deze boeken kom ik Hector tegen in 1603 en vervolgens t/m 1619 (m.u.v. het jaar 1611 en 1612). Hier wordt vermeld dat hij in de Brouckstraet (Broekstraat) in Overmere woonde. Als hij al in 1603 belasting betaalde moet hij daarvoor al getrouwd zijn. Dit wordt bevestigt door een contract in de Wettelijke Passeringen16 met Lauwereijs Bouwens. Het bovenste stuk is beschadigt en is onduidelijk of hij koopt of verkoopt een stuk lants genaamd: “de Wilde Heije”. Op de achterkant wordt echter iets belangrijks vermeld:

 

…te weten de voors Hector waer Maijken Jacobs zijne huijsvr geleghen in de Brouckstr(aet)… actum den ix martij 1604.

 

 

In deze stukken vind ik een aantal verschillende schrijfwijzen voor de naam Secleers en vind ik voor het eerst het handmerk van Hector van Secleers namelijk een stervorm (in dit document staat: Ectooir v Sekeleers). In andere stukken tekent hij eveneens met dit handmerk.

 

 

*is het mercken van Ectooir v Sekeleers

 

 

 

 

 

RAG, Overmere, AR144, reg 326 (bron 16)

 

 

 

 

Op 7 jan 1609 koopt Hector een hofstede in de Brouckstraete van Gillis de Vrint.16

Op 2 nov 1614 koopt Ixtor van Syxeleer een stuk land op “de prijsbocht”.21

Op 15 dec 1613 koopt hij een stuk lants in de Lemmens Acker binnen de parochie van Overmere voor 7 ponden van mr Joes de Craker.21

Op 7 juni 1615 voert Hectoer van Sekeleers een proces tegen Michiel Moerman over lant.21

Op 23 maart 1616 koopt Ectoor van Seckeleers 3 parcelen merslant in de Hullenborchten voor 10 pond en 10 grooten.21

Op 11 dec 1615 voert Hector van Sickeleer een proces namens zijn vrouw Maria Jacobs en haar oom Jan Jacobs fs Joris en Jan van Waijenberghe zijn kozijn.21

Dit stuk zegt iets over de afkomst van zijn vrouw Maijken Jacobs, als Jan Jacobs fs Joris haar oom is, dan is haar opa Joris Jacobs. Hoe de vader van Maijken Jacobs heette ben ik (nog) niet tegen gekomen. Wie Jan van Waijenberghe is, is mij onbekend.

Op 23 maart 1616 koopt Ector van Seckelers land in Uitbergen, 2 percelen “mers lant” gelegen in De Hullenborchten voor 4 pond 10 grootten.21

Op 10 feb 1619 vind ik nog een vermelding van Hector dat zijn land in de Nierdonk lag ten oosten van Lauwereijs Smet.22

Op 24 feb 1619 overleed Hector aan toegebrachte verwondingen. Er staat: 24a february obyt Hector van secleers ex vulnere et inflicto 4 Wat was hier met Hector gebeurd?

 


Begraafboek Overmere, website http://search.arch.be/nl/tips/98-parochieregisters (bron 4)

In de Enkwesten19 van 11 dec 1609 kom ik Hector tegen bij een vechtpartij waarbij drank in het spel was en Hector dreigde Marten van Mossevelde met een ”blote opsteker” (kleine dolk) die zichzelf verdedigde met een stoel. Er waren 3 getuigen, waarvan 1 getuige niks meer kon herinneren vanwege de drank. Niet duidelijk is of Hector een straf kreeg.

 

Hector woonde8 van 1603 tot en met 1619 in de Broekstraat in Overmere.

Op een kaart57 uit 1583 van Overmere is de Broekstraat niet ingetekend, maar bestond toen ook al60, ik heb de straat met rood ingetekend. De Broekstraat is het verlengde van de Lindestraat. (De Lyndestrate). (Zie ook www.geopunt.be voor een tijdlijn vanaf 1712).

.

 

 

 

 

Positie van de Broekstraat in Overmere met rood ingetekend. bewerkte gedeelte uit "Figuratieve kaart van Lochristi, Overmere en Destelbergen uit 1583: RAG; VZ1 – 368 (bron 58)

 

 

 

 

 

 

Hier is het verhaal nog niet af, want wat gebeurde er met zijn vrouw Maijken Jacobs?

In de Ommestellingen en Reparties8 en in de Pastorale Tienden9 kom ik vanaf 1620 en vervolgens van 1628 tot en met 27 mei 1634 Maijken Jacobs tegen als ”weduwe van Hector van Secleers”. Daarna wordt het stil in de belastingboeken. Is zij overleden? In de begraafboeken van Overmere en Uitbergen kon ik niks vinden, ook vond ik geen Staat van Goed, maar in de Wettelijke Passeringen van 4 juni 1635 20 vond ik het volgende:

 

“Compareerde voor ons balliu ende schepen~ der prochie van Roosbeqe, inclavement van~ Baronije van Ingelmunster, castelrije van Cortrijcke hier onderschreven persoone Maijken Jacobs w~ van Hector Secleers met heer Jooris Corijns Pastor der voorn Prochie haeren vrom vocht in dese zaecken, welcke voorn comparante heeft ghegeven en heeft bij dese volle macht ende procuratie absoluut aen Jan Secleers f Hectors haeren zone, ome wat en in des comparantens naeme te belaesten eene meersch, haere comparante toebehoorende groot ses baersaet. Ofte daer ontrent, geleghen inde prochie van Overmeere, binen het barebroeck n een quartier genaempt de Peijsterbochten, paelende metter oostcant aen t goet ofte meesch van Jacob van Haerde, metten zuijtcant aen~meersch van Ghillis Staes, metten westcant aen~ meersch van Jan Oijerman, en~ metten noortcant aen t goet van Pieter Temmerman, wesende suijver ende onbelast van rente…4 juni 1635”

 

Kennelijk was zij naar het tegenwoordige Oostrozebeke verhuisd. In de begraafdata aldaar kon ik niks van haar terug vinden. Totdat ik haar bij toeval tegenkwam bij notaris Daneel Cantelbeeck in Antwerpen op 24 dec 1650 61, hier wordt ook een tot nu toe onbekende zoon genoemd nl Peeter (zie 5.7):

 

In het kort: Maria Jacobs, de weduwe van wijlen Hector Van Seiclers, verschijnt in hoogsteigen persoon voor de notaris als aangestelde voor haar zoon, Peter Van Seiclers, en ook in eigen naam om beslag te leggen op het nalatenschap van wijlen Joris Coryns, die pastoor was in Roosbeke tegen Kortrijk en overleden is. Ze wil al zijn bezittingen openbaar of uit de hand verkopen naargelang het de kopers zou passen. Voor de uitstaande schulden wil ze een borg geven en ze wil een overeenkomst sluiten met de debiteuren en de crediteuren. Ze wil de opbrengsten ontvangen en kwijting er voor te geven en voor het geval dat er bij de nalatenschap meer kommer (openstaande schulden) dan baten zouden zijn zou ze de deze nalatenschap kunnen weigeren. Onduidelijk in deze tekst is de financiële afhandeling, wat gebeurd er met die 57,5 pond Vlaams? wil ze de helft, en haar zoon de andere helft? Ze heeft al 7 pond uitgegeven (staat in de marge).

Ze zal in elk geval de rekening, bewijs en reliqua (staat van goed) inleveren. Marie kan niet schrijven en zet een kruis (met dank aan Luc Tirez voor de uitleg).
Handmerk Maria Jacobs (uit: notaris Daneel Cantelbeeck; Felixarchief; reg 3350)

 

 

Hector en Maria kregen de volgende kinderen, nr 5.1 en nr 5.4 hieronder kunnen ook kinderen geweest zijn van Joos die voor 1603 overleed of van een andere onbekende vader?

 

 

5.1 NN van Sekeliers werd begraven op 3 Sep 16154 in Overmere, onbekende vader

            5.2 Jacobus van Sekeliers werd gedoopt13 op 24 Aug 1616 in Overmere

                                  doopget: Jacobus van Horick en Catharina Baerts

            5.3 Joannes van Secleers (Jan) werd geboren rond 1610. Hij overleed na 1650.

                        Joannes trouwde6 op 29 jul 1632 met Elisabeth Coppejans in Overmere.

                        In 1635 werd vermeld dat hij grond kreeg van zijn moeder Maria Jacobs.

 

                        Op 8 januari 1636 kom ik Jan tegen in een proces:20

In dit document wat zeer lastig is te lezen (met dank aan Luc Tirez voor extra leeshulp en de interpretatie van de tekst), komt belangrijke informatie boven over de leeftijd van Jan:

Het betreft een geschil voor de vierschaar van Overmere en Uitbergen. De klacht wordt ingediend op 8 januari 1636 zoals blijkt op het einde van het document. De naam van de eiser is niet duidelijk (verloren in de beschadiging aan de top van het document, een zekere Servaes). De verweerder is duidelijk Jan van Secleers.

Er worden twee stukken voorgelegd: een uittreksel uit het geboorteregister van Overmere waaruit blijkt dat de verweerder is gedoopt in het jaar 1610 en anderzijds het uittreksel uit het handboek[1] van de eiser waaruit blijkt dat de schuld in kwestie is gemaakt door de verweerder in het jaar 1629 die op het ogenblijk van de koop ongeveer 20 jaar oud was. De eiser was toen 14 jaar oud en ongehuwd[2].

Dan volgt een Latijnse juridische tekst die slecht te lezen is, maar die er ongeveer op neer komt dat de verantwoordelijkheid voor minderjarigen bij de ouders ligt.

Uit het handboek blijkt nog dat de verweerder de zaak in kwestie heeft gekocht ten voordele van zijn zus en dat deze zaak niet in waarde is verminderd ondertussen.

Volgen tussendoor nog enkele Latijnse juridische teksten die niet helemaal duidelijk zijn.

De verweerder was bij het afsluiten van de koop niet bij zijn vader of moeder, maar hij woonde bij Jooris Corinsins die hem de kost gaf. Dan volgen nog enkele Latijnse termen. Nu is de verweerder wel aangesproken in de zaak want hij is in het jaar 1633 gehuwd zodat hij nu wel hoofdelijk aansprakelijk is voor de schulden.

 

Jan Secleers moet dus gedoopt zijn in Overmere rond 1610 en was dus in 1629 ongeveer 20 jaar oud. De eiser was op het ogenblik van de koop 14 jaar oud. Hij procedeert dan wel voor de vierschaar van Uitbergen en Overmere, maar kan ook ergens anders wonen. (met dank aan Luc Tirez)

Tussen 1637 en 1650 was er proces25 van Jan de Lausnay tegen Jan Secleer wegens beledigingen en levering van vee. Dit document is in slechte staat en slecht leesbaar.

 

Jan en Elisabeth kregen een dochter Janneken geboren 30 mei 1633 en op 2 juni 1633

gedoopt in Wetteren (meter was Janneke Leijs). Zoon Georgius werd geboren op 29 aug 1637 en gedoopt 1 sep 1637 in Wetteren (doopgetuigen waren Egidius van Houcke en Egidia Luijcx)43 Georgius overleed op 12 juni 1652 op 16-jarige leeftijd in Wetteren. Elisabeth Coppejans overleed op 21 dec 1658 in Wetteren, zij is een dochter van Joannes Coppejans en Egidia Luijcks. In 1657 erfde Elisabeth (x Jan van Seceliers) 1/7 deel na het overlijden van Janneken Coppejans45.

 

                 

                  5.4 Huberta van Secleers werd rond 1612 geboren.

Huberta trouwde met Stephanus de Vijldere op 23 Feb 1634 in Overmere6. Huwelijksgetuigen waren Georgius Jacobs en Ludovicus Jacobs.

Uit dit huwelijk:         

5.4.1.      Petrus de Vijldere, geboren Overmere13 op 18 maart 1634, gedoopt aldaar op 20

maart 1634 (doopget: Laurentius Smet en Petronella van Kerckhove).

5.4.2.      Maria de Vijldere, geboren Overmere13 op 23 nov 1636, gedoopt aldaar 25 nov 1636

               (doopget: Judocus van Mossevelde en Elisabeth Coppejans).

               

                 5.5 Georgius van Secleers overleden op 20 jarige leeftijd op 22 Jan 1624 in Overmere4, geboren rond 1604. Onbekende vader, mogelijk Hector

 

                  5.6 Hector van Sekeliers werd gedoopt13 op 9 Jul 1618 in Overmere. Hij stierf na 1668.

                         Zoon van Hector en Maijken Jacobs (doopget: Jeronymus Secleers en Catharina Claeys).

Hector trouwde 3x, voor het eerst in Hulst23 28 april 1641 (ondertrouw op 9 apr 1641 in Hulst) met Joanna Bogaert (Huwelijksgetuigen: Judocus van Bogaert en Bartholomeus van Zekeliers). Zijn tweede huwelijk met Joanna Raemans heb ik nog niet gevonden, maar moet vóór 1651 zijn geschiet. Zijn derde huwelijk (in De Klinge-Waas24) met Anna van den Abeele was op 28 april 1665. Het overlijden van Hector heb ik niet gevonden, maar dat moet na 1668 zijn geweest. Anna van den Abeele overleed op 13 apr 1702 in De Clinge en werd op 15 apr aldaar begraven op 77 jarige leeftijd.40 Over zijn leven heb ik geen andere stukken gevonden zoals SvG of transportacte. Ik kwam hem wel tegen, samen met zijn vrouw (niet bij name genoemd) in het Lidmaatschapsboek van de Broederschap van de Heilige Rozenkrans van juni 1663 van de RK kerk van De Klinge17.[1] Iedere handelaar hield in die tijd een soort boekhouding bij die hij hield in een zogenaamd handboek.

[2] Men was toen minderjarig tot zijn 25 jaar, door huwelijk voordien werd men meerderjarig.

 

 

RAG; De Klinge, KF8 reg 225 (Bron 17)

 

 

De nazaten van Hector werden al eerder gepubliceerd in de Zeeuwse Stam no 77 (juni 1992), en worden verder hier niet meer besproken.

              

5.7       Petrus (Peeter) geboren rond 1614, hij trouwde voor 1641 met Margaretha (H)Olmans; ze kregen 8 kinderen in Antwerpen:

 

           5.7.1.   Petrus van Secliers werd op 11 dec 1641 in Antwerpen gedoopt,

(doopget: Martinus Specx en Catharina van Nuffel/Huffel)

                     

Hij trouwde rond 1691 in Rome met Orsola Vestri.

Peeter was kopergraveur in Antwerpen in de periode van 1674-1683 en in Rome in de jaren 1691-1692. Hij was lid van de Bentvuegels broederschap en kreeg zijn bijnaam “Saturnus”.

 

Zijn werken zijn te zien op:

https://anet.be/submit.phtml?UDses=148984349%3A723664&UDstate=1&UDmode=&UDaccess=&UDrou=%25Start:bopwexe&UDopac=stcvopac&UDextra=a::920.116250

 

https://www.vondel.humanities.uva.nl/ecartico/persons/6812

                        https://nl.wikipedia.org/wiki/Bentvueghels

                        (met dank aan Harm Nijboer)

                              

                               https://www.google.be/books/edition/Theatrum_fungorum_oft_het_tooneel_der_ca/7GapKskwnDgC?hl=nl&gbpv=1&dq=Theatrum+fungorum+oft+Het+tooneel+der+campernoelien&printsec=frontcover


 

            5.7.2.   Franciscus van Sicheleers werd op 22 dec 1643 in Antwerpen gedoopt

(echter hier staan 2 verschillende ouders nl Joannes van Sicheleer x Susanna Buisens)(doopget: Guiliam Govaerts en Anna Buijsen)

 

            5.7.3    Maria van Sickelees werd op 28 jan 1645 in Antwerpen gedoopt.

(doopget: Hubertus Biddelo en Beatrix Scouwens.)

           

5.7.4    Joanna van Sicleers werd op 18 aug 1647 in Antwerpen gedoopt .

                        (doopget: Nicolaus Bertram en Joanna van Seclez(?))

 

            5.7.5    Joanna van Sicleers  werd op 21 maart 1649 in Antwerpen gedoopt

(doopgetuig: Walravus van Dijck en Joanna Cuijpers)

           

5.7.6    Clara van Secliers werd op 10 juni 1650 in Antwerpen gedoopt

(doopget: Michael Heijns en Clara Pauwels)

           

5.7.7    Fredericus van Secliers werd op 6 juli 1653 in Antwerpen gedoopt

Fredericus trouwde met Catharina van Delen voor 1679.

(doopget: Fredericus van Hoof en Guilelma Dingemans)

 

            5.7.8.   Beatrix van Sicleers werd op 23 maart 1656 in Antwerpen gedoopt.

                                    (doopget: Jacobus tKint en Beatrix Immenraet).

 

 

 

6. Janneke van Secleers werd rond 1580 geboren. Ze overleed voor 1 september 1610 in Overmere.

In haar Staat van Goed (SvG)26 is de tekst onduidelijk, gesuggereerd wordt dat Hector die hier genoemd wordt getrouwd is met deze Janneke, ook ene Adriaen Arents treedt op als voogd. Er staat:

“Staet goede die bij desen maect en van gheeft Ectoer van Seclers en Adr Aerens als voochden van wesens bij toenaem Pierken, Grietken en Naentken van Seclers achterbleven weeskens saeligher memorie Janneke Seclers voor baill meijere ende schepene van prochie en vierschaere van Uuijtberghen en Overmere”.

 

Dit is een verwarrende SvG omdat hier zowel de kinderen als de vrouw Seclers worden genoemd. In een bijvoegsel brengt duidelijkheid, want hier staat dat Laureijs Aerens getrouwd was met Janneke van Secleers. Er staat:

“Dit is den staet van goede Laureijs Aeren van overlijen van sijn huisvrauwe Seckeleers commer @ baten”

 

Janneke is hoogstwaarschijnlijk een zus van Hector, omdat Hector als voogd optrad.

Janneke trouwde met Laurens Arents.

Ze kregen de volgende kinderen:

                                                6.1           Pierken Arents.

                                                               6.2           Grietken Arents.

                                                               6.3           Naentken Arents.

 

7. Hieronimus van Sekeliers (ook genaamd Jeronimus, Jeroen) werd rond 1585 geboren en hij is na 1641 overleden. Ik kom hem 3x tegen als doopgetuige, bij de doop van Hector van Secleers in 1618 (zie 5.6) ,bij de doop van Hieronimus Secleers in 1621 (10.2) en bij Hieronymus Stevens in 1641 (7.5.1). Bij de dopen van zijn zonen Cornelis en Paulus (tweeling) diende Hieronimus in het militaire cohort (cavalerie) van Jacobi Calonne in Hulst. Verder heb ik niks van hem gevonden in het oud archief van Stekene of Hulsterambacht.

         Hieronimus kom ik wel tegen in een acte van 1614 uit Schellebelle samen met Janneke Secleers en Jan Veugels haar man, dit stuk wordt later behandeld.

          Hieronimus trouwde30 met Susanna Puttemans op 16 nov 1610 in Lokeren (huwelijksget: Joannes de Cock en Judocus de Bock). Susanna werd rond 1590 geboren en ze werd begraven in Hulst op 12 jan 1628. Ze kregen de volgende kinderen:

7.1 Daniel Seclez gedoopt7 in Lokeren op 27 sep 1611

doopget: Daniel de Smet en Hubertina van der Cammen

 

7.2 Elisabeth Seele gedoopt7 in Lokeren op 24 mei 1613

doopget: Joannes Elsackere en Elisabeth Nn

 

7.3 Judocus Seclez gedoopt7 in Lokeren op 18 oct 1615

doopget: Judocus van Ercke en Joanna Boecxstaels

 

7.4 Helena Seclers gedoopt7 in Lokeren op 3 feb 1618

doopget: Adrianus Bockenolle en Helena Putteman

                                    

                       7.5 Magdalena van Sekeliers werd geboren rond 1620. Ze overleed na 1661.

             Op grond dat Hieronimus doopgetuige is, en haar eerste kind naar Hieronimus is vernoemd en haar derde kind naar Susanna, heb ik Magdalena gekoppeld aan Hieronimus x Susanna Puttemans

Magdalena kom ik tegen in 1638 in het Lidmaatschapsboek van de Broederschap van De Rozenkrans in De Klinge.17

                                           

                                            RAG; De Klinge, KF8 reg 225 (Bron 17)

 

 

 

Magdalena trouwde met Paschasius Stevens voor 1642. Paschasius overleed na 1661.

Ze kregen de volgende kinderen:

                                         7.5.1 Hieronymus Stevens werd geboren op 27 dec 1642 in Hulst en gedoopt op 28 Dec 1642 in Hulst.32 Doopget: Hieronymys Jeculaer en Maria Hans

                                         7.5.2 Maria Stevens werd geboren op 1 Feb 1645 in Hulst en gedoopt op 2 feb 1645 in Hulst32. Doopget: Wilhelmus de Roeij en Judoca Cluppel

                                         7.5.3 Susanna Stevens werd geboren op 3 apr 1653 in Langendam (Hulsterambacht, Zeeland) en gedoopt op 6 apr 1653 in Hulst32. Doopget: Cornelius de Roij en Anna de Weert

 

                         7.5.4 Michael Stevens werd geboren op 28 Apr 1656 in Lamswaarde (Hulsterambacht,

                           Zeeland) en gedoopt op 29 Apr 1656 in Hulst32. Doopget: Michael Zande en Petronella van Siclee

                                            7.5.4 Joannes Stevens werd geboren op 17 dec 1657 in Langendam (Hulsterambacht, Zeeland) en gedoopt op 23 dec 1657 in Hulst32. Doopget: Bartholomeus van Siclee en Joanna de Roije

                                            7.5.5 Egidius Stevens werd geboren op 12 Nov 1659 in Lamswaarde (Hulsterambacht, Zeeland) en gedoopt38 op 16 nov 1659 in De Clinge (Hulsterambacht, Zeeland). Doopget: Egidius Rutsaert en Maria Buijsrogge

                                            7.5.6 Christianus Stevens werd geboren op 1 Nov 1661 in Langendam, Hulsterambacht, Zeeland, Netherlands. En gedoopt op 6 nov 1661 in Hulst32. Doopget: Petrus de Paulus en Judoca Buijsrogge

 

 

7.6 Paulus Seclers gedoopt 7 feb 1622 in Lokeren7 en overleed voor 1627.

Doopget: Antonius Bockstal en Catharina Mertens.

 

                                  7.7 Bartholomeus Secleers werd voor 1625 geboren. Hij overleed voor 8 jul 167628/29. Hij was brouwer en winkelier in Stoppeldijk, Hulsterambacht.

                                   Bartholomeus was huwelijksgetuige bij Hector van Secleers en Joanna Bogaerts op 28 april 1641

Bartholomeus was doopgetuige bij Joannes Stevens (7.5.4) geboren op 17 dec 1657

 

Bartholomeus trouwde met Petronella Lavers (Laveurs) "Pieryntien" op 23 juli 1645 in Hulst23 (huwelijksgetuigen: Luca Maes et Joanne Arens). Petronella werd rond 1620 geboren. Ze overleed voor 13 mei 1676 in Rapenburg, Hulsterambacht29.

 

Barthelomeus en Petronella kregen 5 kinderen: Maria geboren rond 1648, Elisabeth geboren rond 1650, Huberta geboren 26 feb 1656 in Ossenisse, Cornelius geboren 9 feb 1657 in Lamswaarde en Cornelia geboren 22 aug 1661, ze worden hier verder niet meer besproken.

 

Ik vond nog een connectie met Overmere: Barthel Secleers komt voor in de civiele rollen van Hulst50: Op 30 september 1644:
“Jan Dhont (afk: eiser) jegens Barthel Seclers borge ende principael over Marinus van Mossevelde (afk: gedaagde) ? betalinghe vande somme van (volgt bedrag?) grooten over reste van coop van eenen grauwen ruijn, volgende dobble dan of ?, daarmede …

 

De genoemde Marinus van Mossevelde kwam uit Overmere, hij trouwde op 2 september1625 met Barbara Roels in Overmere en kreeg daar kinderen,

Petrus: gedoopt 15 feb 1628; Thomas gedoopt 27 jan 1629; Livina; gedoopt 3 jan 1632; vanaf 1635 kreeg hij 3 kinderen in Hulst: Jacoba gedoopt 20 jan 1635; Cornelis gedoopt 8 apr 1639 en Petra gedoopt 25 mei 1642.

 

Nu kom ik Barthelomeus eerder tegen in de civiele rollen van Hulst: Al op 2 maart 1640. De tekst is moeilijk interpreteerbaar, het gaat over een schuld bij Hans Vercauteren. Dat betekent dat hij mogelijk veel ouder was en geboren vóór 1625, mogelijk had hij dan een andere vader?   

  

 

 

7.8 Cornelius Seckeleers geboren en gedoopt in Hulst32 op 5 aug 1627

doopget: Cornelius Praet en Livina Roose.

                                

7.9 Paulus Seckeleers geboren en gedoopt32 in Hulst 5 aug 1627

doopget: Joes (=Joannes) de Roo en Catharina Swaerte

 

Op 13 nov 1627 wordt er een kind van Jeroen Seculier begraven in Hulst (geen naam vermeld)55

 

8. Joanna Secleer (Segulier) werd geboren rond 1590.

Joanna moet rond 1590 geboren zijn, wie haar vader is onbekend, rekening hadden met de Janneke Secleers eerder beschreven, is Joanna misschien een nicht van Hector?

Joanna is doopgetuige op 23 apr 1623 bij Joanna Secleers dochter van Olivier Secleers en Maria van Donder 

Joanna is doopgetuige bij Joanna de Roij dochter van Joannes de Roij en Petronella van Secleers: gedoopt 2 feb 1626

 

Op 29 sep 1612 trouwde31 Joanna Secleers in Stekene met Jan Veugels (huw getuigen: Petrus Veugels en Gerard Smet).

           

Ze hadden de volgende kinderen:

8.1. Cornelia Veughels werd gedoopt op 19 jan 1616 in Stekene34. Doopget: Daneel Smet en Cornelia van Overloop

8.2. Joanna Veughels werd gedoopt op 25 jul 1617 in Stekene34. Doopget Paesschier Jansens en uxor Danneel Smet

8.3. Pierijne Vogels werd gedoopt op 27 feb 1621 in Stekene34. Doopget: Pieter Vogels en

                                             Pieryne Smedts

8.4. Joannes Veughels werd gedoopt op 16 jun 1624 in Hulst32.

8.5. Maria Veughels werd geboren op 31 Mar 1627 in Hulst, en gedoopt op 3 apr 1627 in Hulst.32 doopget: Petrus Smet en Jacoba Fobeers

8.6. Adriana Veughels werd geboren op 13 maart 1630 in Hulst, en werd gedoopt32 op 13 mar 1630 in Hulst. doopget: Gerardus sMysens(?) en Maria V(er)cruy

8.7. Elisabeth Veughels werd geboren op 14 Feb 1633 in Hulst en gedoopt32 op 17 feb 1633 in Hulst. doopget: Laurentius van Brusselen en Joanna Boels

 

                        De link met Schellebelle:

                        In de Verkoop contracten van Schellebelle van d.d. 14 jan 1614 kom ik Joanna tegen samen met

                        haar man Jan Veugels en Hieronimus van Secleers: Er staat:

                        “Jherominus van Sicleers, en~ Jan Veugels in huwel[lijk)~ hebben[de]~ Janneken van Secleers , hebben

                         wettel[lijk] ont en onterft van~twe (woord?) van een stuck lant gheleghen in Bellecautere ghenaempt den

                         vlier, tvoorn[oemde]  groot in het gheheel een half bunder…”

 

                        Er staat helaas niet bij de relatie tussen Jeroen en Janneke, is het haar broer of misschien zelfs haar

                        vader?

                       

                        Op 28 nov 1634 is begraven de weduwe van Jan Veugels met een kint in Absdale, dit staat op een

                        aparte blz van het begraafboek van Hulst met mensen “…die gestorven zijn aan de

                        contagieuze sieckte beginnende in augusto 1634” 56  

                     

 

10. Olivier van Sekeliers (Seclees) werd rond 1595 geboren. Hij overleed na 1630.

Olivier trouwde met (1) Maria van Donder (Doender) "Maijken" dochter van Jan van Donder op 3 mei 1618 in Stekene31 (huw get: Daniel Smet en Cornelius Praet).

Maria werd rond 1590 geboren en overleed op 23 maart 1629 in Sint-Gillis-Waas.

(Maria kom ik tegen als doopgetuige bij Adriana Bonjours dochter van Pieter Bonjours fs Jonas en Maeijken Peirtsman. gedoopt 10 maart 1619 in Stekene.)

 

In het militaire doopboek van Hulst27 is Olivier doopgetuige bij Oliverius Gaddron/Goddron(?) zoon van Phillipi Gadrron en Anna Janssen: geboren 26 aug 1627. Op dezelfde pagina waar ook de tweeling van Hieronimus staat vermeld. Zit Olivier ook in het leger van DD Jacob Calonne?

           

Zowel Olivier als Joannes Veugels gaan rond dezelfde tijd vanuit Stekene richting Hulst.

Ik vind Olivier terug in het Boek van de “Broederschap van de Doodstreijdt” van de kerk van Stekene op 24 feb 1623 voor een gift  “om te maecken eenen tafereel in de kercke van Stekene op onzen L Vrouwen autaere”.12

 

RAG, Stekene KF46 reg 549 (bron 12)

 

 

Maria van Donder fa Jan had een broer Loijs (Ludovicus). Loijs had een hofstede in Schellebelle, en mogelijk komt de familie van Donder daar vandaan, maar de naam Donder kon ik niet terug vinden in de penningcohieren van Schellebelle, Loijs was getrouwd met Janneke Haechten, de naam (H)Aechten kom ik wel tegen in de oude penningcohieren. Wie haar ouders waren is mij onbekend.

 

In de Schepenregister van Hulsterambacht, (GAHulst) invno 1682, d.d. 29 jan 1629 vind ik het volgende:

Alsoo proces ... tusschen Joos van Doender soo over hem zelve als hem sterck maeckende over Jan ende Mayken van Doender zijn broeder en zuster h...rs (heisers/eisers) ten eender zijde ende Jacques Verleent als in houwelijck hebbende Janneken Haechten te vooren weduwe van Loijs van Doender verw.rs (verweerders) ten andere maeckende de successie etc....

... zoo blijft de voorn. verweerder sitten en alle commere en baten ten voorz(egde) sterfhuyse van wijlent Loijs de Doender bevonden , hoe wel alhier blijft onbelet alsulcke recht en actie als de voorz eiser zoude moghen competeren een seker hofstedeken ligghende binnen de prochie van Schellebelle en bij de verweerders ende eisers te leveren t'heuren coste coper .....

(opm: Ludovicus trouwde met Joanna Haechten in Hulst op 20 october 1624)

 

 

Op 20 maart 1629 kom ik Olivier tegen in de Wettelijke passeringen van Stekene:

 

"Ten selven daege (= 20 maart 1629) is Pr vanden Velde Jans Phls onterft ende Joos Muijsaert in twee sticken lant groot ontrent twee gemeten daer den cooper mede te bieden is gelegen inden grintschoet Oost d'hoirs Gillis van Rumpst ende d'hoirs Jacques van Hertegem, zuijt den selven Hertegem, west OLIVIER SECLEZ, ende noordt sheeren straete..." 14.

 

Kennelijk had Olivier nog land in Stekene, hoewel hij na 1622 zijn kinderen doopte in Hulst. In 1630 vind ik hem terug in St.-Gillis-Waas.

 

Op 28 dec 1629 kom ik Olivier 2x tegen in de Civiele Rollen van Hulst 15 bij een proces van een koop van een paard en over het leveren van een zak haver.

 

Olivier en Maria kregen de volgende kinderen:

         10.1. Daneel van Sekeliers werd gedoopt34 op 16 sep 1619 in Stekene.

                           (Doopget: was Daneel Smedt en Pirijne Secleers)

         10.2. Hieronymus van Sekeliers werd gedoopt34 op 7 maart 1621 in Stekene (Doopget: Jerom van Seclez en Janneken sWalens). Hij werd begraven op 9 mei 1658 in Hulst, met de vermelding dat hij arbeider was. Hieronymus trouwde met (1) Janneke Thuijsbaert

Janneke overleed voor 30 mei 1650 in Hulsterambacht.35

 

Hieronymus trouwde voor 1653 met (2) Judoca de Roij dochter van Andries de Roij en Maijken Hendrix. Judoca is rond 1630 geboren.

 

 

 

 

10.3. Joanna van Sekeliers "Janneken" werd gedoopt32 op 30 april 1623 in

     Hulst. Ze stierf na 1669.

Doopget: Joannes de Ree en Joanna Segueleer.

 

Joanna trouwde met Michael Saman. Hij stierf voor 24 juni 1669 in de Kieldrechtpolder, Hulsterambacht, Zeeland, Netherlands36.

 

         10.4. Petronella van Sekeliers werd gedoopt op 14 Sep 1625 in Hulst.

                                  Doopget: Petronella van Secleers

         10.5. Paulus van Sekeliers werd geboren op 9 juli 1628. Hij werd gedoopt32 op 12 juli 1628 in Hulst. Hij stierf op 28 Aug 1628 in Sint-Gillis-Waas.

                            Doopget: Adrianus Janssen en Elisabeth van Deurs

 

Olivier trouwde met (2) Elisabeth de Hooghe op 5 jan 1630 in Belsele

huwelijksgetuigen waren Joos de Ruijt en de coster

                 Elisabeth de Hooghe werd mogelijk begraven op 30 aug 1640 in Hulst 56. Er staat echter de huijsvrouw van Olivier Singiar(dezelfde ?)        

 

Olivier was op 27 dec 1629 in Belsele doopgetuige bij Jan de Ruijt (geboren 26 dec 1629), een buitenechtelijk kind van Joos de Ruijt en Jossijne Bauwens. De meter was Margriete de Hooghe, mogelijk een zus van Elisabeth de Hooghe.

 

 

Ze kregen in St-Gillis-Waas een kind:

         10.6. Michael van Sekeliers werd geboren op 24 oct 1630 in Sint-Gillis-Waas. Hij werd gedoopt37 op 26 oct 1630 in Sint-Gillis-Waas.

                                             Doopget: Michael Saman en Joanna van Damme

 

     10.7. Onbekende zoon (geen naam vermeld, mogelijk een van de zonen hierboven vermeld): op 16 januari 1637 werd begraven in Hulst “de sone van Olivier Seculier met 4 poosen…(volgt de prijs)”

                 

                

11. Petronella van Secleers (Sickeliers, Sekelerus) "Perijntje/Perijnken" werd geboren rond 1600.

          Ze overleed op 3 april 1662 in Hulst, Zeeland, Netherlands. Ze werd begraven op 3 april 1662 in Hulst (St. Willibrordus Basiliek)39/41.

            Ze was doopgetuige bij de kinderen van Olivier Secleers, nl. bij Daneel van Secleers (10.1) in 1619 en bij Petronella in 1625 (10.4).

 

Petronella trouwde voor 1623 met (1) Joannes de Roij. Joannes overleed in 1632 in Graauw en Langendam.

Ze kregen de volgende kinderen32/39:

 

11.1. Willem de Roij geboren voor 1625

11.2. Joanna de Roij: gedoopt 2 feb 1626 doopget: Gerardus Huijssens en Joanna Segulier

11.3. Catharina de Roij: gedoopt 12 mar 1628 doopget: Nicolaus Jacobs en Joanna Achten

11.4. Anna de Roij gedoopt 17 feb 1630 doopget: Adrianus Schouters en Anna Spoormans/Schoormans(?)

11.5. Cornelius de Roij 25 nov 1631 doopget: Cornelius Weijns en Maria Meussens.                                                  

Petronella trouwde met (2) Michael Buysrogge (Michiel) Michael werd rond 1594 in Melsele geboren. Hij was de zoon van Michael Buysrogge en Anna Lybroeck. Ze gingen in ondertrouw op 7 nov 1632 in Hulst en trouwden op 27 nov 1632 in Hulst23.

Ik vond in registernr 537 44 van Stekene Michiel Buysrogge. Op 16 april 1652 werd in naam van zijn vrouw een stuk land van vier gemeten verkocht in de wijk genaamd de West sijde aan laureijs van Damme voor de prijs van twaalf ponden grootte.

               

Ze kregen 7 kinderen gedoopt te Hulst: Michael 13 oct 1633, Petra 18 feb 1635, Maria 16 aug 1636, Maria 13 jul 1638, Judoca 20 oct 1640, Paulus 20 jul 1642, Elisabeth 2 oct 1644.

Er waren geen Secleers als getuigen.

Het gezin Buysrogge (en nazaten) is uitgebreid beschreven en wordt hier niet meer besproken.41

 

Michael stierf op 26 feb 1668 in Hulst, en werd op 28 Feb 1668 in de St. Willibrordus Basiliek aldaar begraven. Petronella stierf enkele jaren daarvoor41:

 

Sepulture van Michiel Buysroge sterft den... ende-sijn

huysvrouwe P e r ij n k e n S i c k e l i e r s sterft den 3en April 1662 Hulst.

Dat ghij nu sijt was ick voor desen, dat ick nu ben sult ghij hast weesen.

(Een doodshoofd en een zandlooper.)42

 

 

Samenvattend, al met al valt het toch niet mee de onderlinge relatie vast te stellen tussen een aantal personen, alleen van Hector geboren in 1618 vond ik dat zijn vader ook Hector heette, maar omdat ze bij elkaar getuigden is er zeker een familieband. Het kan zijn dat een van de mannen eerder getrouwd is geweest, dit vermoeden heb ik met name bij Jeronimus, maar ik heb nog geen direct bewijs gevonden.

Het valt op dat een aantal Secleers schipper en/of zich bezig hielden met dijk- en waterwerken, ook de naam Hector gaat heel ver terug in de tijd. Het kan zijn dat een aantal rond 1620 richting Stekene trok omdat men daar bezig was met de vaart van Stekene en later de verlenging van de Stekense vaart naar Hulst vanaf 1628. Het is ook mogelijk dat een aantal in het leger diende.

Als iemand nog iets vindt in andere registers wat een connectie oplevert bij deze mensen hierboven beschreven, dan hou ik mij van harte aanbevolen.       

 


Dankwoord:

Mijn dank gaat naar de Heemkring Schellebelle en Heemkring Overmere voor aanvullende informatie over de familie Secleers. Regi De Meirsman voor de dopen uit Lokeren en kritisch lezen van dit artikel en anderen genoemd in de tekst.

 

Bronvermeldingen waarin de naam Secleers niet in voorkomt:

Er zijn vele registers beschikbaar van Schellebelle, Overmere en Uitbergen, Stekene, Hulst en Hulsterambacht, er is echter, op grond van belangbaarheid, de volgende registers doorgenomen, en het is altijd mogelijk dat er in andere registers wel nog iets te vinden is. Ik heb deze lijst van registernummers toegevoegd waar ik de naam Secleers niet in tegen bent gekomen (onder deze lijst de bronvermeldingen in de tekst):

 

Schellebelle (Rijksarchief Gent (RAG)), toegang AR156, registernummers: 1, 91, 93, 190,191,192, 247, 248

Schellebelle Kerkarchief: (RAG) PAR271, registernummers 1, 2, 98

Familiearchief De Preudhomme-d’Hailly (RAG) FM430

Kerkarchief St.-Jacobs Gent: Stadsarchief Gent (SAG) PAR98 registernummer: 977

 

Overmere (RAG), toegang: AR144, registernummers: 19, 26, 27, 134, 329, 330, 331, 333, 334, 460 en toegang GW8 reg 33593

 

Stekene: (RAG), toegang: AR156:

Staten van Goed vand Stekene: CD ROM nr 11 (uitgegeven door Familiekunde Vlaanderen Land van Waas)(1581-1796, Rijksarchief Beveren, registernr: 53, 414-440 en 447-467 en 469-472. Bewerking door Jean-Pierre Vaneygenen).

Registernummers: 500, 501, 502, 503, 504, 505, 527, 528, 529. 533, 621, 640 1205.

 

En verder inventarisnummers van Hulsterambacht (Gemeente archief Hulst (GAH): 153, 494, 508, 1274, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1674, 1675, 1676, 1677, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1694.

 

 

Bronvermeldingen in de tekst:

1. Bron: Wettelijke passeringen, RAG, Overmere, AR144, reg 312 (deel 1572-1579), fo lxxxv.

2. Bron: Wettelijke passeringen, RAG, Overmere, AR144, reg 312 (deel 1572-1579).

3. Bron: Haardentelling, RAG, Overmere, AR144-17.

4. Bron: Begraafboek Overmere, RA België, website http://search.arch.be/nl/tips/98-parochieregisters,

5. Bron: Begraafboek Uitbergen, RA België, website http://search.arch.be/nl/tips/98-parochieregisters,

6. Trouwboek Overmere, RA België, website http://search.arch.be/nl/tips/98-parochieregisters

7. Doopboek Lokeren, RA Belgie, website http://search.arch.be/nl/tips/98-parochieregisters

8. Bron: Ommestellingen en Reparties, Overmere en Uitbergen, AR144, reg 44.

9. Bron: Ommestellingen en Reparties, omslag van pastorale tienden Overmere en Uitbergen, AR144, reg 212.

10. Bron: Ommestellingen en Reparties, Overmere en Uitbergen, AR144, reg 51.

11. Bron: Ommestellingen en Reparties, Overmere en Uitbergen, het betreft de Rekening van de ommestelling goedgekeurd door de baljuw en de burgemeester en schepenen van Uitbergen en Overmere over het jaar 1594, AR144, reg 229

12. Bron: Broederschap van de doodsstreijdt, RAG, Stekene KF46 reg 549

13. Bron: Doopboek, Overmere, RA België, website http://search.arch.be/nl/tips/98-parochieregisters

14. Bron: Wettelijke passeringen, RAG, Stekene, AR174, reg 565 fo xxii. Register heet volledig:"Erfenisboeck van de goedinghen liggende binnen de prochie van Stekene land van Waes, beginnende 7 juni 1628-9 nov 1630”

15. Bron: Civiele Rollen, GA Hulst, inv 1102, fo 12v en fo 13

16. Bron: Wettelijke passeringen, Overmere, AR144, reg 326

17. Broederschap van de Heilige Rozenkrans, De Klinge, (RAG), KF8, reg 225.

18. Bron: Parochierekeningen van Overmere en Uitbergen, AR144, reg 94.

19. Bron: Enkwesten, Overmere, AR144, reg 398.

20. Bron: Wettelijke passeringen, Overmere, AR144, reg 332, fo 136

21. Bron: Wettelijke passeringen, Overmere, AR144, reg 327

22. Bron: Wettelijke passeringen, Overmere, AR144, reg 328

23. Bron: Trouwboek Hulst, Zeeuwsarchief Middelburg, http://www.zeeuwsarchief.nl.

24. Bron: Trouwboek De Klinge, RA België, website http://search.arch.be/nl/tips/98-parochieregisters

25. Bron: Processen, Wetteren (RAG) GO46, reg 184D.

26. Bron: Staten van Goed, Overmere, (RAG), AR144 reg 243 fo 138.

27. Bron: Militair doopboek Hulst (GAH).

28. Bron: Akten van borgtocht Hulsterambacht (minuten van)(1628-1773), GAH, invno 1288.

29. Bron: Boedelinventarissen en acten van uitkoop van de Hulsterparochies, boedellikwidatie door verkoop op 13 mei 1676 en 8 jul 1676, (GAH) invno 513, fo 527

30. Bron: Trouwboek, Lokeren, RA België, website http://search.arch.be/nl/tips/98-parochieregisters

31. Bron: Trouwboek Stekene, RA België, website http://search.arch.be/nl/tips/98-parochieregisters

32. Bron: Doopboek Hulst (Hulsterambacht)(GAH)

34 Bron: Doopboek Stekene, RA België, website http://search.arch.be/nl/tips/98-parochieregisters

35. Bron: Boedelinventarissen en acten van uitkoop van de Hulsterparochies, (GAH) Toegang 8.1, invno 512 fo 2v. Janneken Thuijsbaerts + x Heronimus van Seckler. K: Maeijken 7 wkn V: Jan Thuijsbaerts, oom.

          Transport met uitkoop 30-05-1650.

36. Bron: Boedelinventarissen en acten van uitkoop van de Hulsterparochies (GAH), Toegang 8.1, invno 513, fo 371v. Michiel Sa(e)man (Zaman) +, Landman x Janneken van Secle. Kind: Jan 11 j. Voogd: Adriaen Vercouteren 24-05-1669, Transport met uitkoop: 27-05-1669

37. Bron: Doopboek St-Gillis-Waas, RA België, website http://search.arch.be/nl/tips/98-parochieregisters

38. Bron: Doopboek Hulst (Hulsterambacht ), GAH, Doopboek 20Q (betreft Clinge)

39. Bron: Boedelinventarissen en acten van uitkoop van de Hulsterparochies, Toegang 8.1, invno 513 fo 186v.

(Gemeente archief Hulst (GAH) "H.A. deel 1, register 513, fo: 186v. Perijntien Sekeleers overl. x Jan de Roij overl. Huw. 2 met Michiel Buijsrogge brouwer en landman op de Rape. Kind: Pierijntgiem x Jan Wandelaere fs. Jans. Kinderen: Maijken Michiel meerderj. Joosijntgien Voogd: Jan Wandelaere voorn. Tr. op 3-7-1662, met uitkoop op 10-7-1662.

40. Bron: Begrafenissen De Clinge, RA België, website http://search.arch.be/nl/tips/98-parochieregisters

41. Uit: De familie Buysrogge door C.E.M. Buysrogge, Hulst: [s.n.], 1989 (Zeeuwsarchief Middelburg)

42. Uit: Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de kerken der Provincie Zeeland.

Beschreven door Mr. P. C. BLoys van Treslong Prins. (pag. 106)

43. Bron: Doopboek Wetteren, RA Belgie, website http://search.arch.be/nl/tips/98-parochieregisters

44. Bron: Wettelijke passeringen, Stekene AR174 reg 537

45. Bron: Staten van Goed, Zele, (RAG), toegang AR213, reg 264, f°101, 19-06-1657

46. Bron: Penningcohieren van Schellebelle van het jaar 1571 en 1574; (Stadsarchief Gent (SAG) toegang 28, reg 62/256

47. Bron: Renteboek van de familie Bette, Heemkring Schellebelle (1528 ev) AR156 reg 247, 248

48. Bron: Schouwing pont en veerschip, 1632, Heemkring Schellebelle, RAG FF 693

49. Bron: Verkoopcontrachten RAG, Schellebelle, AR156 reg 78, 7 jan 1614

50. Bron: Civiele Rollen, GA Hulst, inv 1105 fo 73

51. Bron: Verkoopcontrachten RAG, Schellebelle, AR156 reg 79, 2 apr 1609

52. Bron: Verkoopcontrachten RAG, Schellebelle, AR156 reg 78, 18 feb 1614

53. Bron: Het Leenhof van Dendermonde tijdens de vijftiende eeuw. Nadere toegang op het archief van de

Rekenkamers, delen en banden, nr. 1102 en denombrementen van Vlaanderen, Leenhof van Dendermonde

tot 1473 Volume 1 door Willy STEVENS, Brussel 2013, ISBN : 978 90 5746 582 6 Algemeen Rijksarchief D/2013/531/024 (http://www.law.ugent.be/grond/courant/2013/201305/pdflist.pdf)

54. Bron: Verkoopcontrachten RAG, Schellebelle, 156 reg 78, 19 maart 1608

 

55. Bron: Begraafboek Hulst (Hervormd); familysearch "Netherlands, Zeeland Province, Church Records, 1527-1907, "images, FamilySearch https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99QJ-SZSH?cc=2036997&wc=MCLP-W68%3A345031601%2C345153101%2C346960502), Nederlands Hervormd > Hulst > Begraven 1612-1624, 1624-1645 > image 157 of 186; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).

 

56. Bron: Begraafboek Hulst (Hervormd) "Netherlands, Zeeland Province, Church Records, 1527-1907," images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99QJ-SCPP?cc=2036997&wc=MCLP-W68%3A345031601%2C345153101%2C346960502), Nederlands Hervormd > Hulst > Begraven 1612-1624, 1624-1645 > image 184 of 186; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).

57. Bron: Landboek van Schellebelle en Wanzele, opgemaakt door landmeter Antoine Hendrickx in 1658 en vernieuwd door zijn zoon, griffier van deze dorpen, in 1709 (met kaarten), 1658-1709. RAG, Schellebelle, 156 reg 253

58. Bron: Gedeelte uit: " Figurative kaert van de prochien van Loochristi, Seveneecken , Overmeire en Destelberghe, door F.-B. Horenbault, 1583." Figuratieve kaart van Lochristi, Overmere en Destelbergen. 1583 1 blad

(Kopie in kleur. Gelijmd op linnen. Afkomstig uit het archief van het bisdom van Gent. Afm. blad 78 x 117 cm.)

Rijksarchief te Gent - VZ1 - 368

 

59. Bron: Wettelijke passeringen Schellebelle, RAG, AR156 reg 94 (20 sep 1730-15 maert 1732)

60. Bron: Wettelijke passeringen Overmere, RAG, AR144, reg 312 (1582-1587) 

61. Bron: Notaris Daneel Cantelbeeck (Felixarchief Antwerpen; reg 3350)

62. Bron: Doopboek Antwerpen (par. St Andries,, par OLV, par OLV Noord, par OLV-Zuid); website

http://search.arch.be/nl/tips/98-parochieregisters

 

63.  Bron: Vonnis over de rechten van een opstal op ingelstede, RAG, FM 78 reg 2625, 5 sep 1648 (met dank aan Karel de Jaeger, heemkring Schellebelle).   

64. Bron Schellebelle RAG, FM78, reg 2655 (1568-1569)

65. Bron: Renteboek van Ertbrugge, RAG, FM 78, reg 2632, (1440-1559), transcriptie door Herman Claes (met dank aan Heemkring Schellebelle)

66: Bron: Ferieboek van Schellebelle RAG, AR 156 reg 250, (1570-1571), transcriptie door Guide Van der Eecken.

.


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Soms zenden we een brief met nieuws over de kring of  andere zinvolle activiteiten.

Privacyverklaring Heemkundige Kring d' Euzie

Nieuwsbrief:  Lees hier Oude brieven

Vul je emailadres in
om onze nieuwsbrief te ontvangen!
AanmeldenAfmelden
Powered by YourMailinglistProvider.com

 

Google
 
                                                                             

www.deuzie.be © <lucdebrant@deuzie.be>